Uwaga techniczna Haier Cf 146gb

Uwaga techniczna Haier CF 146GB jest przeznaczona dla modelu lodówki marki Haier. Jest to jedna z najbardziej popularnych lodówek domowych dostępnych na rynku. Lodówka ta ma szereg ulepszeń, które pozwalają na wygodniejsze i bardziej efektywne użytkowanie. Lodówka posiada zamrażalnik z czterema poziomami ustawiania temperatury, co pozwala na elastyczne i precyzyjne dostosowanie temperatury do potrzeb użytkownika. Posiada również funkcję auto-defrost, która pozwala na automatyczne usuwanie szronu z zamrażalnika. Lodówka posiada również czujniki, które wykrywają wycieki i alarmują użytkownika o niebezpieczeństwie.

Ostatnia aktualizacja: Uwaga techniczna Haier Cf 146gb

Haier HSR3918FNPG - pełny No Frost - 177, 5cm - Kup na Raty - RRSO 0%

Kupuj tanio, szybko i wygodnie! Sprawdź w sklepie Szybkie płatności Raty 0%

3 199, 00 złDarmowa wysyłkaSprawdź w sklepie

Idź do sklepu

 3 199, 00 zł

Lodówka HAIER HSR3918FNPG. Klasa energetyczna F

Odbiór w sklepie w 29 minut! Sprawdź w sklepie Szybkie płatności

3 299, 00 złDarmowa wysyłkaSprawdź w sklepie

Idź do sklepu

 3 299, 00 zł

Brak opinii z 12 miesięcy

Lodówka Haier HSR3918FNPG Nofrost Srebrna

Sprawdź w sklepie

3 099, 00 złSprawdź w sklepie

Idź do sklepu

 3 099, 00 zł

1 wariant

Brak opinii z 12 miesięcy

Lodówka Haier HSR3918FNPG Nofrost Srebrna

Sprawdź w sklepie

3 199, 00 złSprawdź w sklepie

Idź do sklepu

 3 199, 00 zł

Lodówka HAIER HSR3918FNPG Side by Side No frost 177. 5cm Srebrna | WYBRANY PIĄTY PRODUKT 99% TANIEJ | DARMOWY TRANSPORT! Bezpłatny transport | Raty

Sprawdź w sklepie Szybkie płatności

3 199, 00 złSprawdź w sklepie

Idź do sklepu

 3 199, 00 zł

Lodówka Haier HSR3918FNPGpozostałe oferty od najtańszej

Sprawdź w sklepie Szybkie płatności Raty 0%

Idź do sklepu

 3 199, 00 zł

Sprawdź w sklepie Szybkie płatności Raty 0%

3 969, 00 złDarmowa wysyłkaSprawdź w sklepie

Idź do sklepu

 3 969, 00 zł

Opis produktu

lodówka typu side by side o szerokości 90. 8, pojemność całkowita 504 l, technologia bezszronowa total no frost, sprężarka inwerterowa, elektroniczny penel sterowania, oświetlenie led chłodziarki i zamrażarnika, zdolność zamrażania do 10 kg/dobę, zabezpieczenie przed dziećmi, niski poziom hałasu 38 db.

Najważniejsze parametry

ProducentHaier
Klasa energetycznaA+
Nowa klasa energetycznaF
Rodzajside by side
Pojemność chłodziarki337 l
Pojemność zamrażarki167 l
Pojemność całkowita504 l
Zużycie energii423 kWh/rok
Zdolność zamrażania10 kg/24h
Poziom hałasu38 dB
Klasa poziomu hałasuC
No Frosttak
Dystrybutor wodynie
Kostkarkanie
Ilość półek w chłodziarce4
Ilość półek w drzwiach3
Ilość szuflad w zamrażarce2
Materiał półekSzklane
Stelaż na butelkinie
Szuflada na warzywa i owocetak
Zmiana kierunku otwierania drzwinie
SterowanieElektroniczne
Liczba termostatów2
Liczba agregatów1
Silnik inwerterowytak
Sterowanie smartfonemNie
Zastosowane technologieHoliday, Sprężarka Digital Inverter, Total No Frost, Funkcja Holiday, Superchłodzenie, Total No Frost, Funkcja Holiday, Total No Frost
Funkcje dodatkowefunkcja "wakacje"
Kolorgrafitowy
Wymiary177, 5x90, 8x64, 8 cm

Ogólna ocena

na podstawie 0 głosów klientów

Zaj�cia 9

Analiza procesuprodukcyjnego I: Podstawy. Formy funkcyjne C-D i CES

Dot�d na �wiczeniach i laboratoriach poznawali�mypodstawowe narz�dzia wnioskowania statystycznego. Teraz rozpoczniemy realizacj�rozbudowanego przyk�adu odwo�uj�cego si� do pewnego zagadnienia ekonomicznego. Rozwa�ymymodelowanie procesu produkcyjnego i poka�emy zastosowanie poznanych narz�dzistatystycznych do analizy problemu ekonomicznego. Na wyk�adzie Profesorwprowadzi� poj�cie mikroekonomicznej funkcji produkcji i pokaza� jej podstawowew�asno�ci. Nast�pnie pokaza� dwie formy funkcyjne dla ekonomicznej funkcjiprodukcji � funkcj� CES i Cobba-Douglasa.

Zaj�cia 9

Celem zaj�� jest przedstawienie podstawowychzagadnie� modelowania procesu produkcyjnego na przyk�adzie funkcji pot�gowej(Cobba i Douglasa) oraz funkcji o sta�ej elastyczno�ci substytucji CES.

Plan zaj�� jest nast�puj�cy:

1. Najpierw przypomnimy podstawowe definicje, w�asno�ci icharakterystyki zwi�zane z analiz� ekonomicznej funkcji produkcji.

2. Nast�pnie wypracowane poj�cia zastosujemy do zbadaniaw�asno�ci 2 konkretnych form funkcyjnych, tj. funkcji CES i C-D.

Nale�y tu podkre�li� dwie sprawy: po pierwsze musimyoddzieli� w�asno�ci funkcji produkcji w og�le od w�asno�ci konkretnej formyfunkcyjnej. Po drugie trzeba zaznaczy�, �e w niniejszym kursie zajmujemy si�wy��cznie rozwa�aniem deterministycznej funkcji produkcji � sk�adnik losowyb�dzie odzwierciedla� wy��cznie b��d obserwacji, nie b�dziemy mu nadawa� �adnejinterpretacji mikroekonomicznej (czyni si� tak np. w podej�ciu analizy tzw. stochasticproduction frontier � o szczeg�y prosz� pyta� Profesora).

Ad.1. Mikroekonomiczna funkcja produkcji (zwana te� technologi�).

Teraz zajmiemy si� przedstawieniem teoriimikroekonomicznej niezb�dnej do zbudowania i wykorzystania naszego modelu. Wielokrotniepodnoszona w tym kursie ju� by�a rola teorii ekonomicznej w formu�owaniu modeluekonometrycznego i interpretowaniu wniosk�w p�yn�cych z jego analizy. Przyk�adanalizy procesu produkcyjnego (ci�gn�cy si� przez 5 zaj�� z przerw� na regresj�nieliniow�) ma Pa�stwu unaoczni� typowy spos�b post�powania ekonometryka ipozwoli� prze�wiczy� zdobyte umiej�tno�ci.

Jako si� rzek�o, niezb�dnym budulcem dla naszego modelujest teoria mikroekonomii. Profesor na wyk�adzie zarysowa� podstawowezagadnienia. W razie w�tpliwo�ci odsy�am Pa�stwa do podr�cznika MikroekonomiaH. R. Variana wydanego przez PWN � to chyba najlepsza dost�pna po polsku ksi��kado mikroekonomii.

Dok�adnie w�asno�ci i definicje zwi�zane z funkcj�produkcji Profesor om�wi� na wyk�adzie. Tu b�d� tylko wspomniane sprawypodstawowe dla uzgodnienia notacji. Funkcja produkcji to zale�no�� mi�dzypoziomami m nak�ad�w czynnik�w produkcji a maksymaln� mo�liw� do uzyskaniawielko�ci� produkcji: Q = f(Z1,..., Zm).

Zak�adamy, �e funkcja produkcji istnieje, i �e spe�niaokre�lone warunki.

Tych warunk�w s� dwie grupy:

1. Podstawowewarunki odzwierciedlaj�ce zasadnicze postulaty ekonomiczne � np. dodatnio��produkcyjno�ci kra�cowych

2. Dodatkowetechniczne warunki u�atwiaj�ce nam analiz� � np. zapewniaj�ce istnieniebadanych przez nas wielko�ci np. r�niczkowalno�� funkcji produkcji czy nawetci�g�o�� 2-ch pochodnych

Warunki te Profesor om�wi� szczeg�owo na wyk�adzie. Dlamodelowania funkcji produkcji b�dziemy zak�ada� jej konkretn� posta�analityczn� (czyli form� funkcyjn�)� z nieznanymi parametrami, kt�re b�d�podlega� szacowaniu. Zauwa�my, �e rozwa�ana forma funkcyjna MUSI je spe�nia�,�eby�my mogli j� interpretowa� jako funkcj� produkcji w�a�nie. Typowy problemb�dzie nast�puj�cy: czy forma funkcyjna z parametrami odpowiadaj�cymi uzyskanymoszacowaniom spe�nia wszystkie wspomniane wy�ej warunki? Czyli: czy rozwa�an�OSZACOWAN� form� funkcyjn� mo�emy interpretowa� jako pewn� funkcj� produkcji?.

[uwaga techniczna: potocznie m�wimy cz�sto funkcja zamiastforma funkcyjna. Prosz� jednak pami�ta� o tym rozr�nieniu: czym innym s�w�asno�ci funkcji produkcji � czyli pewnej konstrukcji w teoriimikroekomomicznej � a czym innym w�asno�ci konkretnej formy funkcyjnej � czylipostaci analitycznej kt�rej b�dziemy u�ywa� do modelowania funkcji produkcji.Wi�c mo�na jedno i drugie nazywa� �funkcj� produkcji� tylko trzeba mie��wiadomo�� wskazanej tu r�nicy]

Dla zbadania w�asno�ci funkcji produkcji b�dziemyrozpatrywa� pewne charakterystyki procesu produkcyjnego. S� to przedewszystkim:

Produkcyjno�ci kra�cowe

Elastyczno�ci

Efekt skali (RTS � od returns to scale)

Techniczna stopa subsytucji (TSS)

Elastyczno�� substytucji

Tu znowu musimy wprowadzi� podobne rozr�nienie: jak (a)definiuje si� dan� charakterystyk� og�lnie (dla dowolnej postaci funkcjiprodukcji) [to wz�r definicyjny], a jak� (b) konkretn� analityczn� posta�przyjmuje ona dla danej formy funkcyjnej. To b�dzie wa�ne przy wyliczaniu iinterpretacji.

Funkcja produkcji:

we wzorach poni�ej dla cel�w obliczeniowych f(Z1,..., Zm) mo�na wsz�dzie zast�pi� wielko�ci� Q (no, trzeba uwa�a�przy pochodnej J)

����������� Izokwanta(powierzchnia jednakowego produktu) to zbi�r wszystkich tych punkt�w w przestrzeni nak�ad�wkt�re odpowiadaj� pewnej ustalonej warto�ci funkcji produkcji Q*. Przestrze�nak�ad�w to u nas R+m (bo wielko�ci nak�ad�w mog� by�tylko dodatnie).

Poni�ej przedstawione zostan� wzory definicyjne i og�lnesposoby interpretacji wymienionych charakterystyk:

Produkcyjno�ci kra�cowe:

Interpretacja: Produkcyjno�� kra�cowa i-tego czynnika m�wi, o ile jednostekwzro�nie wielko�� produkcji je�li nak�ad i-tego czynnika zwi�kszy si� o 1 jednostk�przy niezmienionych nak�adach pozosta�ych czynnik�w produkcji.

Kiedy mowa jest o jednostce, Profesor czasem m�wi o�bardzo ma�ej jednostce� � chodzi o to, �e pos�ugujemy si� przybli�eniem, kt�rejest idealne w granicy- w pewnympunkcie w przestrzeni nak�ad�w ( w tym punkcje liczymy pochodn�). Kiedyzmienimy wielko�� i-tego nak�adu, ju� b�dziemy w innym punkcie; intuicja jesttaka, �e im dalej si� przemie�cimy tym gorsze nasze przybli�enie, st�d �bardzoma�a jednostka� � ale formalnie, to ta jednostka d��y do zera Ja dla sko�czonych jednostek mo�emy doda� �w przybli�eniu� do interpretacji.

W interpretacji jest �wzro�nie� bo zak�adamy dodatnio��produkcyjno�ci kra�cowych � wykluczamy sytuacj� gdy wzrost nak�adu obni�amaksymaln� mo�liw� do uzyskania wielko�� produkcji. W interpretacji nale�ypami�ta� o tym, co wyt�uszczone. Rozpatrujemy tu wp�yw zmian nak�adu pojedynczegoczynnika na wielko�� produkcji.

Elastyczno�ci:

Zauwa�my, �e druga r�wno�� pozwala wyliczy� warto��produkcyjno�ci kra�cowych kiedy znamy elastyczno�ci; trzecia r�wno�� wynika zzastosowania tzw. pochodnej logarytmicznej � jest to alternatywnadefinicja elastyczno�ci czasem �atwiejsza do zastosowania. W niekt�rychwypadkach wygodniej wyliczy� w ten spos�b elastyczno�� i z niej produkcyjno��kra�cow�.

Interpretacja: Elastyczno�� produkcji wzgl�dem nak�adu i-tego czynnika m�wi,o ile procent wzro�nie wielko�� produkcji je�li nak�ad i-tego czynnikazwi�kszy si� o 1 procent przy niezmienionych nak�adach pozosta�ychczynnik�w produkcji.

Wida�, �e elastyczno�� to niemianowana produkcyjno�� kra�cowa� dodatnio�� produkcyjno�ci kra�cowej odpowiada dodatnio�ci elastyczno�ci. Tuta sama sprawa co poprzednio � formalnie powinien by� �bardzo ma�y procent� alenie wiadomo co to jest, wi�c dodajemy dla pewno�ci �w przybli�eniu� lub�oko�o�. To samo dotyczy wszystkich interpretacji wi�c nie b�d� ju� powtarza�.

Efekt skali (RTS � od returns to scale)

Efekt skali zdefiniowany jest jako suma elastyczno�ci.

Interpretacja: Wsp�czynnik efektu skali m�wi, o ile procentwzro�nie wielko�� produkcji je�li nak�ady wszystkich czynnik�w wzrosn�jednocze�nie o 1 procent. Warto�� RTS < 1 to malej�cy efekt skali,RTS = 1 to sta�y efekt skali, RTS > 1 to rosn�cy efekt skali.

Techniczna stopa subsytucji (TSS lub ang. TRS technical rate of substitution)

Techniczna stopa substytucji to iloraz produkcyjno�cikra�cowych rozwa�anej pary czynnik�w.

Interpretacja: Techniczna stopa substytucji i-tego czynnika j-tym m�wi,ile trzeba wprowadzi�/wyprowadzi� jednostek j-tego czynnika by zast�pi�jedn� wyprowadzan�/wprowadzan� jednostk� i-tego czynnika (przy niezmienionychnak�adach pozosta�ych czynnik�w) by utrzyma� wielko�� produkcji naniezmienionym poziomie.

Tu oczywi�cie je�li jeden czynnik wyprowadzamy musimy wprowadza�drugi (i odwrotnie), bo wielko�� produkcji ma by� niezmieniona. Nie maznaczenia kierunek zmian nak�adu, istotne jest, na jednostk� kt�rego czynnikaprzeliczamy. Techniczna stopa substytucji �w drug� stron� � czyli wprzeliczeniu na jednostk� drugiego czynnika � to Rzj zi =1/ R zi zj. To, czy TSS notujemy jako R zi zj czy R zj zito kwestia konwencji. Wa�ne jest, na jednostk� kt�rego czynnika przeliczamy �czy zastanawiamy si�, ile jednostek kapita�u �kosztuje� jedna jednostka pracy,czy odwrotnie. Produkcyjno�� kra�cowa tego czynnika, na jednostk� kt�regoprzeliczamy jest we wzorze na Rzizj w liczniku. Tutaj przyjmujemy, �eprzeliczamy na jednostk� czynnika kt�ry jest drugi w zapisie R zi zj

Czasem we wzorze jest minus, co bierze si� st�d, �e ruch jednostekobydwu czynnik�w jest �w przeciwn� stron� i je�eli wprowadzenie jest z plusemto wtedy wyprowadzenie z minusem i odwrotnie. Oczywi�cie znowu zak�adamy �ma�ejednostki� czyli w praktyce�... wprzybli�eniu... �.

Elastyczno�� substytucji.

Wida�, �e elastyczno�� substytucji jest zdefiniowana jakoelastyczno�� technicznej stopy substytucji wzgl�dem ilorazu nak�ad�w. Tacharakterystyka jest sumaryczn� miar� �atwo�ci zast�powania czynnik�w � du�aelastyczno�� substytucji oznacza, �e rozwa�ane nak�ady s� substytutami � daj�si� �atwo zast�powa�; ma�a (bliska zeru) elastyczno�� substytucjicharakteryzuje nak�ady kt�rych zast�powanie nie jest mo�liwe. Elastyczno�cisubstytucji mo�na przypisa� intuicyjn� interpretacj� � jest to miarazakrzywienia izokwant, do czego jeszcze wr�cimy. Elastyczno�� substytucji bywaoznaczana jako s.

Om�wione tu charakterystyki zostan� teraz rozpatrzone wodniesieniu do 2 form funkcyjnych:

2. Formy funkcyjne Cobba-Douglasa i CES.

Formafunkcyjna Cobba-Douglasa (pot�gowa) ma posta�:

Rozwa�my charakterystyki funkcji produkcji dla formy Cobbai Douglasa:

Produkcyjno�ci kra�cowe i elastyczno�ci.

Aby wyprowadzi� posta� produkcyjno�ci kra�cowych skorzystamynajpierw ze wzoru na pochodn� logarytmiczn� i wyprowadzimy elastyczno�ci,nast�pnie z nich wyprowadzimy produkcyjno�ci kra�cowe. Skorzystamy wi�c zezlogarytmowanej funkcji C-D:

Wida� tu, �e elastyczno�ci produkcji wzg. nak�ad�w wfunkcji C-D nie zale�� od nak�ad�w! Produkcyjno�ci kra�cowe natomiast zale�� odnak�ad�w.

Efekt skali (RTS)

Jest zdefiniowany jako sumaelastyczno�ci, wi�c ma posta�:

Widzimy, �e wsp�czynnik efektuskali w funkcji C-D nie zale�y od nak�ad�w!

Techniczna stopa subsytucji (TSS):

To iloraz odpowiednichwyprowadzonych wcze�niej produkcyjno�ci kra�cowych:

Zauwa�my, �e TSS zale�y odilorazu (stosunku) rozwa�anych nak�ad�w.

Elastyczno�� substytucji:

Elastyczno�� substytucji wfunkcji Cobba i Douglasa wynosi dok�adnie 1 i nie zale�y od nak�ad�w.

UWAGA!!! W zadaniu wyliczaj�c konkretn� warto�� pewnejcharakterystyki przy zadanej wielko�ci nak�ad�w trzeba j� ZINTERPRETOWA�.A interpretacja wynika z 2 czynnik�w:

a) popierwsze bierzemy pod uwag� jak w og�le interpretuje si� dan� charakterystyk�(patrz powy�ej na niebiesko)

b) podrugie patrzymy, od czego zale�y jej warto�� � analizujemy wz�r dlakonkretnej formy funkcyjnej. I je�eli w tym wzorze co� wyst�puje pozaparametrami, musimy to w interpretacji uwzgl�dni�.

Do punktu b) potrzebny jest wz�r w kt�rym nie wyst�puje Q� zamiast Q wstawiamy wz�r na form� funkcyjn� � jak powy�ej we wzorze na produkcyjno�cikra�cowe. Poniewa� te produkcyjno�ci w funkcji C-D (co wida� powy�ej)zale�� od nak�ad�w � interpretacj� robimy tak:

Wielko�� produkcji wzro�nie o Pzijednostek, je�li nak�ad i-tego czynnika zwi�kszy si� o 1 jednostk� z poziomu Zi* przy niezmienionych nak�adachpozosta�ych czynnik�w produkcji odpowiedniona poziomie Z1*,. Z2* itd.

Na mocy postaci wzoru powy�ej do interpretacji dochodz�cz�ci na czerwono � wynikaj� z tego, �e we wzorze pojawiaj� si� nak�ady. Wewzorze na elastyczno�ci z kolei nie ma nak�ad�w, wi�c interpretacja wygl�da�abytak jak dana powy�ej (przy elastyczno�ciach) bez modyfikacji (lub � je�li kto�jest b. porz�dny z dodatkiem: �niezale�nie odpoziomu nak�ad�w czynnik�w produkcji�.

Uzyskan� warto�� technicznej stopy substytucjiinterpretujemy:

Trzeba wprowadzi�/wyprowadzi� RZiZjjednostek j-tego czynnika by zast�pi� jedn� wyprowadzan�/wprowadzan� jednostk�i-tego czynnika (przy niezmienionych nak�adach pozosta�ych czynnik�w i przy stosunku nak�adu i-tego czynnika do nak�adu j-tego czynnikawynosz�cym Zi*/Zj*) by utrzyma� wielko��produkcji na niezmienionym poziomie.

Zauwa�my, �e aby funkcja C-D spe�nia�a wym�gdodatnio�ci produkcyjno�ci kra�cowych wystarczy, by ai>0dla i = 1, 2,..., m

Formafunkcyjna CES (ang. Constant Elasticity of Substitution)ma posta�:

Zak�adamy, �e:

g>0;di>0 dla i = 1, 2, �, m; n >0 oraz r (-¥; 1)\ {0}

przy tym d1 + d2 +... +dm= 1 wi�c dm= 1 - d1- d2+... - dm-1

(poniewa� suma wsp�czynnik�w delta jest znormalizowana iwynosi 1, tylko 1-m parametr�w delta podlega estymacji, m-ty paramter deltajest uzyskiwany z danego wy�ej wzoru)

Alternatywna(r�wnorz�dna) parametryzacja funkcji CES to:

W tej parametryzacji wymagamy, by ai > 0 dla i= 1, 2,..., m � w tej parametryzacji nie ma parametru g, lecz za to sumaparametr�w aijest swobodna, wi�c liczba swobodnych parametr�w w obydwu parametryzacjach jesttaka sama. (warunki na parametry n i r bez zmian). Dane powy�ej warunki ograniczaj�ce parametryzapewniaj� spe�nienie przez funkcj� CES wymog�w regularno�ci ekonomicznej.

Poni�ej wyprowadzone zostan� wzory na poszczeg�lnecharakterystyki funkcji produkcji CES w drugiej parametryzacji � wyprowadzeniadla pierwszej parametryzacji s� analogiczne.

Produkcyjno�ci kra�cowe:

tu oczywi�cie r si�upro�ci � to wz�r dla interpretacji � wida�, �e produkcyjno�ci kra�cowe zale��od wszystkich nak�ad�w; �eby otrzyma� formu�� obliczeniow�, podstawimy tu Qwed�ug wzoru f-cji CES:

Podstawiaj�c ostatni wz�r dowzoru definicyjnego uzyskujemy:

(wida�, �e elastyczno�ci zale��od nak�ad�w � inaczej ni� w funkcji C-D).

(czyli kiedy si� doda elastyczno�cii wyci�gnie nprzed nawias, to wszystko inne si� skr�ci)

Zauwa�my, �e efekt skali niezale�y od nak�ad�w.

Techniczna stopa substytucji (TSS)

TSS zale�y od ilorazu(stosunku) rozwa�anych nak�ad�w, analogicznie jak w f. C-D.

Elastyczno�� substytucji.

����������� Elastyczno��substytucji w funkcji CES nie zale�y od nak�ad�w, ale zale�y przynajmniej odnieznanych parametr�w, czyli mo�e podlega� szacowaniu (w przeciwie�stwie do f.C-D kt�ra narzuca pewien okre�lony typ krzywizny izokwant (odpowiadaj�cy ES=1). Wida� wi�c, �e funkcja CES stanowi uog�lnienie funkcji Cobba i Douglasa wtaki spos�b, �eby mo�liwe by�o modelowanie r�nej - �atwej lub trudnejzast�powalno�ci czynnik�w produkcji (ich substytucyjno�ci lub komplementarno�ci).Ponadto elastyczno�ci w funkcji CES zale�� od poziom�w nak�ad�w (wprzeciwie�stwie do f. C-D) � jednak charakter tej zale�no�ci jest taki, �e niemog� one si� zmienia� swobodnie (do czego wr�cimy). Wobec tego podstawow�zmian� przy przechodzeniu od funkcji C-D do CES jest inne modelowanie TSS orazES � pojawienie si� we wzorach parametru r, kt�ry mo�e podlega�estymacji, i odpowiada za odwzorowanie substytucyjno�ci lub komplementarno�ciczynnik�w produkcji. Natomiast efekt skali jest w obydwu tych funkcjachmodelowany tak samo � nie zale�y od nak�ad�w, wi�c nie mo�na bada� jegozmian.

W zadaniach dostaje si� zwykle oszacowan� form�funkcyjn� i informacj� o poziomie nak�ad�w � trzeba si� zorientowa�, co to zaforma funkcyjna, wyliczy� warto�ci parametr�w, nast�pnie przedstawi� wzorydefinicyjne badanych charakterystyk, potem na ich podstawie wyprowadzi�konkretn� posta� dla danej formy funkcyjnej, wyliczy� ich warto�ci,zinterpretowa� uzyskane wyniki opieraj�c si� na wyprowadzonym wzorze.

Wa�ne jest tu:

A) wyliczeniewarto�ci charakterystyki (30% punktacji)

B) wyprowadzeniewzoru wychodz�c od wzoru definicyjnego (35% punktacji)

C) prawid�owainterpretacja (zaniedbanie elementu wyboldowanego w niebieskich interpretacjach(w cz�ci 1 powy�ej) to bardzo powa�ny b��d, zaniedbanie tego, co na czerwono(w cz�ci 2) to �redni b��d) (35% punktacji)

Czasem w zadaniu wyst�puje pytanie: jak zmieni si�produkcja je�li wielko�� jednego nak�adu wzro�nie o A a wielko�� drugiegonak�adu spadnie o B (A i B w jednostkach lub procentach). Wtedy mo�na:

- zsumowa� odpowiednie elastyczno�ci lubprodukcyjno�ci kra�cowe � za�o�enie �przy pozosta�ych nak�adach niezmienionych�nie jest spe�nione, wi�c odpowied� jest przybli�ona

- wyliczy� odpowied� bezpo�rednio podstawiaj�c dofunkcji produkcji poziomy nak�ad�w przed zmian� i po zmianie (to jestdok�adniejszy spos�b)

Podstawowe umiej�tno�ci konieczne do rozwi�zywania zada�:

 1. Znajomo�� w�asno�ci mikroekonomicznej funkcjiprodukcji (z wyk�adu).
 2. Znajomo�� definicyjnych wzor�w podstawowychcharakterystyk procesu produkcyjnego.
 3. Umiej�tno�� wyprowadzenia postaci badanejcharakterystyki dla funkcji CES lub CD.
 4. Umiej�tno�� interpretacji otrzymanego wynikuzgodnie z definicj� i postaci� wzoru dla konkretnej formy funkcyjnej.
 5. Umiej�tno�� wyliczania warto�ci odpowiednichcharakterystyk.

ZadanieLaboratoryjne

Zrobi� wykresy powierzchniowedwuczynnikowej funkcji C-D i CES w zale�no�ci od parametr�w. Na tych wykresachpoobserwowa�:

 • zmianyefektu skali (f. C-D)
 • elastyczno�ci substytucji � jej wp�yw na kszta�t izokwant (patrz�c napowierzchniowy wykres z g�ry): f. C-D i CES.

  �wiczeniatablicowe:

  �wiczymywyprowadzenia i interpretacje � do domu zadania z oszacowan� funkcj� produkcjiCES w 2 parametryzacjach i CD

  Problem doprzemy�lenia na nast�pne zaj�cia:

  Prosz� por�wna� przydatno�� funkcji C-D i CES do badaniakszta�towania si� nieznanych charakterystyk procesu produkcyjnego.

  Haier I-Pro 7 HW80-B14979 Refresh oferuje poziom hałasu 54 dB / 69 dB, załadunek 8 kg, prędkość wirowania 1400 obr/min oraz zużycie wody na cykl 44 l.

  I-Pro Seria 7

  HW80-B14979

  • Ultracicha praca
  • Bęben Pillow Drum do delikatnych tkanin
  • I-Refresh
  • Oświetlenie bębna
  • System antybakteryjny ABT

  I-Pro Seria 7

  Pralki Haier z serii i-Pro 7 zostały stworzone, aby zapewnić profesjonalne rezultaty prania w zaciszu własnego domu. Każda z funkcji została zaprojektowana tak, aby poprawić wydajność, jednocześnie zmniejszając hałas i zużycie energii, oszczędzając czas, a nawet umożliwiając precyzyjne dostosowanie czasu trwania cykli prania. Dlatego Haier i-Pro 7 jest naprawdę serią dla tych, którzy oczekują najlepszych rezultatów prania w krótszym czasie i bez żadnych kompromisów.

  Nawet najbardziej delikatne materiały będą stale wyglądały jak nowe 

  Powierzchnia tego bębna pralki firmy Haier jest zaprojektowana w taki sposób, aby nawet najdelikatniejsze materiały pozostawały w idealnym stanie, niezależnie od tego, ile razy zostały wyprane. Specjalne wypustki w kształcie „poduszeczek” umożliwiają delikatne prześlizgiwanie się tkaniny po powierzchni bębna podczas jego obrotów; tkanina nigdy się nie zaczepia, co mogłoby powodować pogorszenie jej jakości.

  Profesjonalna pielęgnacja ubrań w Twoim domu

  Funkcja I-Refresh umożliwia oczyszczenie delikatnych tkanin w wysoce skuteczny sposób. Dzięki wykorzystaniu technologii mikropary możesz cieszyć się świeżym zapachem ubrań wolnych od drobnego kurzu i alergenów. Jednocześnie zredukujesz zagniecenia w zaledwie 20 minut – bez użycia detergentu.

  Kolejna innowacja oświetleniowa firmy Haier

  Nie musisz już szukać zgubionych skarpetek – dzięki praktycznemu oświetleniu wnętrza bębna możesz łatwo wkładać i wyjmować pranie, nie martwiąc się, że coś przeoczysz.

  Czystsze urządzenie oznacza czystsze pranie

  Innowacyjna technologia ABT marki Haier to skuteczne rozwiązanie zabezpieczające szufladę na detergenty i kołnierz bębna przed szkodliwymi drobnoustrojami. ABT usuwa do 99, 7% zarazków. Dzięki tej technologii Twoja pralka pozostanie czysta, a Ty bez przeszkód będziesz mógł cieszyć się świeżym praniem wolnym od szkodliwych bakterii.

  Następny poziom technologii prania

  Ta pralka firmy Haier wykorzystuje wewnętrzną cyfrową wagę do ważenia prania, a następnie automatycznie dostosowuje zużycie wody i czas trwania cyklu do ilości prania. Urządzenie oblicza optymalne ustawienia w zależności od ciężaru każdego wkładu, zapewniając doskonałe rezultaty i minimalne zużycie energii dzięki silnikowi Direct Motion. Kolejne inteligentne rozwiązanie firmy Haier, które naprawdę robi różnicę.

  Pełną parą naprzód, aby lepiej usuwać plamy 

  Ta sprytna funkcja w pralkach firmy Haier powoduje rozprowadzenie pary i detergentu wewnątrz bębna, co rozluźnia włókna tkanin i pomaga w usuwaniu uporczywych zanieczyszczeń i plam. Ale to jeszcze nie wszystko – działanie pary sprawia również, że prasowanie jest o wiele łatwiejsze, a nawet zupełnie niepotrzebne, co pozwala Ci zachować więcej czasu na to, co kochasz!

  Czyszczenie urządzenia zapewniające bardziej higieniczne pranie

  Niezwykle użyteczna funkcja Smart Dual Spray firmy Haier to system automatycznego czyszczenia pralki, aktywowany na zakończenie każdego cyklu. Oprócz tego, że zapewnia on bardziej higieniczne pranie, dodatkowo na dłuższą metę zwiększa trwałość Twojej pralki!

  15 lat gwarancji na silnik Direct Motion

  Direct Motion marki Haier to bezpaskowy silnik zawieszony bezpośrednio w osi bębna, co znacznie redukuje hałas I wibracje podczas prania. To innowacyjne rozwiązanie gwarantuje zwiększoną trwałość – z gwarancją na 15 lat.

  Elastyczny czas prania

  Funkcja i-Time marki Haier umożliwia precyzyjne dostosowanie długości cyklu z dokładnością do 5 minut, dzięki czemu możesz skrócić lub wydłużyć czas prania w zależności od Twoich potrzeb.

  Tak cicha, że masz ochotę mówić o tym głośno

  Ta pralka firmy Haier działa o połowę ciszej w porównaniu do innych modeli na rynku za sprawą silnika Direct Motion. Dzięki swojej konstrukcji, bez zastosowania pasa, silnik zawiera mniejszą ilość ruchomych elementów, co ogranicza drgania (a zatem hałas), a także zwiększa niezawodność i skuteczność. Teraz możesz się cieszyć czystym praniem, nie zakłócając ciszy i spokoju w domu!

  Uwaga techniczna Haier Cf 146gb

  Bezpośredni link do pobrania Uwaga techniczna Haier Cf 146gb

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwaga techniczna Haier Cf 146gb