Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson Workforce Al Mx200dwf

Instrukcja obsługi Epson WorkForce AL-MX200DWF zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące użytkowania i konserwacji drukarki. Zawiera również wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać podczas korzystania z drukarki, aby uniknąć obrażeń ciała, uszkodzenia sprzętu lub pożaru. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu wymiany materiałów eksploatacyjnych, a także informacje na temat zarządzania drukarką za pośrednictwem panelu sterowania. Zawiera również instrukcje dotyczące konserwacji i czyszczenia drukarki. Instrukcja obsługi Epson WorkForce AL-MX200DWF zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i wydajność podczas użytkowania drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson Workforce Al Mx200dwf

2. Bezpieczeństwo

2. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i obsługi urządzenia.

Instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu i powinna być uważnie przeczytana przed zainstalowaniem i uruchomieniemurządzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu urządzenia.

Urządzenie zostało skonstruowane i przetestowane zgodnie z następującymi normami.

Aby urządzenie pozostawało we właściwym stanie i działało prawidłowo, użytkownik powinien obsługiwać je zgodnie z zawartymiw instrukcji wskazówkami i ostrzeżeniami.

Prosimy o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń zawartych w niniejszym rozdziale.

Prosimy o przeczytanie niniejszych instrukcji, nawet jeśli znają Państwo zasady obsługi i korzystania z innych produktów firmyLeica Biosystems.

Oprócz niniejszej instrukcji obsługi, należy także postępować zgodnie z istniejącymi w kraju użytkownika przepisami dotyczącymizapobiegania wypadkom i bezpieczeństwa środowiska.

Ostrzeżenie

Elementy ochronne lub akcesoria zabezpieczające dostarczone przez producenta zostały zdjęte lub zmodyfikowane.

Poważne uszkodzenie ciała i/lub uszkodzenie mienia, w tym preparatu.

• Nie zdejmować ani nie modyfikować elementów ochronnych urządzenia, ani żadnych akcesoriów. Naprawami urządzenia izdejmowaniem osłony mogą zajmować się wyłącznie wykwalifikowani pracownicy upoważnionego serwisu Leica Biosystems.

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zawsze upewnić się, że wszystkie elementy ochronne i akcesoria zabezpieczające sąna miejscu i pełnią swoją rolę.

Wskazówka

Aktualną Deklarację Zgodności WE można znaleźć na Internecie:

http://www. LeicaBiosystems. com2. 2 Ostrzeżenia

Elementy ochronne zainstalowane w urządzeniu przez producenta stanowią tylko podstawowe zabezpieczenie przed wypadkami.

Główna odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie urządzenia spoczywa na właścicielu urządzenia oraz na pracownikach,którzy obsługują, serwisują i czyszczą urządzenie.

Prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń i instrukcji w celu zapewnienia bezpiecznej pracy.

2. 2. 1 Oznaczenia na urządzeniuOstrzeżenie

Nieprzestrzeganie poleceń związanych z eksploatacją (podanych w instrukcji obsługi) na oznaczeniach i w trójkątach ostrzegawczychna urządzeniu.

Poważne uszkodzenie ciała i/lub urządzenia, akcesoriów lub preparatu.

• Zwracać uwagę na oznaczenia na urządzeniu i ściśle przestrzegać instrukcji obsługi przy obsłudze lub wymianie zaznaczonegoelementu.

Bezpieczeństwo 2

2. 2 Transport i instalacja

Akcesoria/urządzenie mogą wypaść z opakowania w czasie rozpakowywania.

Poważne uszkodzenie ciała i/lub uszkodzenie mienia.

• W czasie rozpakowywania urządzenia zachować ostrożność.

• Urządzenie może być transportowane wyłącznie w pozycji pionowej.

• Dokładnie przestrzegać instrukcji podanych dotyczących rozpakowywania, przymocowanych na zewnątrz opakowania lubczynności opisanych w instrukcji obsługi.

Urządzenie jest podnoszone w niewłaściwy sposób.

• Przy podnoszeniu urządzenia należy go dotykać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, opisanych w instrukcji obsługioraz instrukcji rozpakowywania (podstawa z przodu oraz dół urządzenia, z tyłu).

• Nigdy nie podnosić urządzenia za uchwyt koła zamachowego, koło przesuwu zgrubnego, głowicę preparatu ani pokrętłoustawiania grubości cięcia.

• Przed transportem urządzenia zawsze wyjmować tacę na odpadki z cięcia.

Niedbałe przenoszenie urządzenia.

Poważne uszkodzenie rąk i/lub palców na skutek zakleszczenia między urządzeniem, a powierzchnią roboczą.

• Przy przemieszczaniu urządzenia należy go dotykać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, opisanych w instrukcjiobsługi oraz instrukcji rozpakowywania (podstawa z przodu oraz dół urządzenia, z tyłu).

• Zwracać uwagę, by ręce nie dostały się między urządzenie i powierzchnię roboczą.

Urządzenie nie jest ustawione bezpiecznie wszystkimi 4 nóżkami na odpowiednim stole laboratoryjnym.

• Stawiać urządzenie wyłącznie na stabilnym, wolnym od drgań stole laboratoryjnym z poziomym, równym blatem.

Podłoże powinno być w jak najmniejszym stopniu narażone na drgania.

• Zawsze upewnić się, że wszystkie 4 nóżki są ustawione dokładnie na stole laboratoryjnym.

• Jeśli urządzenie zostało przestawione przez inne osoby (na przykład celem serwisowania), należy zawsze upewnić się,że przywrócono prawidłowe ustawienie.

Uchwyt noża/ostrza wypada z urządzenia.

• Jeśli uchwyt noża/ostrza nie jest zamocowany, na przykład w czasie instalacji lub czyszczenia, należy zwrócić szczególną uwagę,by nie wypadł.

• Jeśli to tylko możliwe, należy zamocować uchwyt noża/ostrza, by uniknąć wypadania.

Bezpieczeństwo

2

Taca na odpadki z cięcia spada po odłączeniu.

Uszkodzenie ciała.

• Należy pracować szczególnie ostrożnie, odłączając tacę na odpadki z cięcia i umieścić ją w bezpiecznym miejscu.

Olej rozlał się i nie został wytarty od razu.

Poważne uszkodzenie ciała, na przykład w efekcie poślizgnięcia się i kontaktu niebezpiecznymi elementami, takimi jak nóż/ostrze urządzenia.

• Zawsze upewnić się, że powierzchnia nie jest zanieczyszczona olejem.

• Jeśli olej się rozlał, należy go natychmiast dokładnie wytrzeć.

Odpadki parafinowe upadły na podłogę i nie zostały sprzątnięte.

Poważne uszkodzenie ciała, na przykład przez poślizgnięcie się i przewrócenie na nóż/ostrze.

• Zawsze czyścić odpadki parafiny zanim się rozpuszczą, staną się śliskie i zaczną stanowić niebezpieczeństwo.

• Nosić odpowiednie buty.

Ostrożnie

Akcesoria/elementy poluzowały się/zostały uszkodzone w czasie transportu.

Uszkodzenie mienia lub opóźnione postawienie diagnozy.

• Opakowanie posiada dwa oznaczenia, wskaźnik wstrząsów ShockDot i wskaźnik pochylenia, które wskazują na nieprawidłowytransport. Po dostarczeniu urządzenia należy je najpierw sprawdzić. Jeśli jeden ze wskaźników został aktywowany, opakowanienie było przenoszone w odpowiedni sposób. Prosimy o zapisanie tego faktu na dokumentach przewozowych i sprawdzenie, czyprzesyłka nie jest uszkodzona.

2. 3 Obsługa urządzeniaZagrożenie

Niebezpieczeństwo wybuchu.

Zgon lub poważne uszkodzenie ciała i/lub uszkodzenie mienia.

• Nie wolno obsługiwać urządzenia w pomieszczeniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

Personel o niewłaściwych kwalifikacjach pracuje z urządzeniem.

W efekcie nieprawidłowej obsługi urządzenia przez użytkownika może dojść do poważnego uszkodzenia ciała i/lub preparatu w czasie, gdy preparat zbliża się do noża/ostrza, na przykład z powodu opadnięcia głowicy preparatu na uchwyt noża przy niezablokowanym kole zamachowym.

• Upewnić się, że urządzenie zawsze obsługiwane jest przez odpowiednio przeszkolony personel laboratoryjny.

• Należy upewnić się, że wszyscy pracownicy wyznaczeni do obsługi urządzenia przeczytali dokładnie niniejszą instrukcję obsługiurządzenia i poznali wszystkie jego funkcje techniczne przed przystąpieniem do obsługi.

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zawsze upewnić się, że wszystkie elementy ochronne i akcesoria zabezpieczające są namiejscu i pełnią swoją rolę.

Środki ochrony osobistej nie są stosowane.

• W czasie pracy z mikrotomami należy zawsze stosować środki ochrony osobistej. Konieczne jest zakładanie odpowiedniegoobuwia, rękawic, maski i okularów ochronnych.

Nożami lub ostrzami należy posługiwać się i/lub utylizować je w odpowiedni sposób.

Poważne uszkodzenie ciała na skutek kontaktu z bardzo ostrym nożem/ostrzem.

• Pracować szczególnie dokładnie i ostrożnie przy posługiwaniu się nożem/ostrzem.

• W czasie posługiwania się nożem/ostrzem, należy zawsze zakładać dedykowane ubranie ochronne (w tym rękawice odporne narozcięcia).

• Odkładać noże i ostrza zawsze w bezpieczne miejsce (na przykład do dedykowanego pudełka na nóż), w odpowiedni sposób, tak,aby nie mogło dojść do uszkodzenia ciała.

• Nie wolno stawiać noża krawędzią tnącą do góry i próbować łapać spadającego noża!

• Zawsze mocować bloczek z preparatem PRZED zamontowaniem noża/ostrza.

Nóż/ostrze nie było wyjmowane, kiedy uchwyt noża/ostrze było wyjmowane z mikrotomu.

• Przed zdemontowaniem uchwytu noża/ostrza z mikrotomu należy zawsze zakładać rękawice odporne na przecięcie.

Nóż/ostrze przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Użytkownik chwyta za nóż/ostrze na skutek niewłaściwej procedury roboczej.

Poważne uszkodzenie ciała przy zakładaniu preparatu, po wcześniejszym zainstalowaniu noża/ostrza.

• Przed założeniem preparatu na mikrotom upewnić się, że ostrze tnące zostało przykryte za pomocą ochraniacza, a mechanizmblokowania koła ręcznego został włączony. Należy zawsze zakładać bloczek preparatu przed założeniem i zamocowaniemnoża/ostrza.

Operator instaluje dwa noże/ostrza w uchwycie noża/ostrza.

Poważne uszkodzenie ciała na skutek kontaktu z bardzo ostrymi nożami i/lub ostrzami.

• Nie instalować dwóch noży/ostrzy w uchwycie noża/ostrza. Zainstalować nóż/ostrze pośrodku uchwytu noża/ostrza.

Nóż/ostrze zostały założone przed zamontowaniem uchwytu noża/ostrza i podstawy uchwytu noża/ostrza w urządzeniu.

• Przed założeniem noża/ostrza zarówno uchwyt noża/ostrza, jak i podstawa uchwytu noża/ostrza muszą być zamontowanew urządzeniu.

Nóż/ostrze nie są zasłonięte odpowiednią osłoną w czasie, gdy preparat nie jest cięty.

Poważne uszkodzenie ciała.

• Przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności dotyczących ostrza/noża lub preparatu, przed wymianą bloczka preparatui w czasie przerw w pracy, należy zablokować koło zamachowe i przykryć krawędź noża osłoną.

Nóż/ostrze przechowywane w niewłaściwy sposób.

Poważne uszkodzenie ciała, na przykład na skutek nieoczekiwanego wypadnięcia.

• Zawsze przechowywać nóż/ostrze w odpowiednim miejscu, na przykład w dedykowanym pudełku.

• Nie wolno stawiać noża krawędzią tnącą do góry i próbować łapać spadającego noża.

Zakładanie i zdejmowanie preparatu z mikrotomu bez odpowiedniego ubrania i w odpowiedni sposób.

Użytkownik może się zaciąć, co może prowadzić do poważnych konsekwencji.

• Należy zawsze stosować rękawice bezpieczeństwa odporne na rozcięcie przy posługiwaniu się preparatem na mikrotomie.

• Przed dotknięciem zacisku preparatów lub wymianą preparatu należy zablokować koło zamachowe i założyć osłonę na krawędźtnącą noża.

Preparat jest ustawiany w fazie cofania.

Uszkodzenie preparatu na skutek przestawiania preparatu w fazie cofania.

• Bloczki preparatów NIE mogą być ustawiane w czasie fazy cofania. Jeśli bloczek zostanie zorientowany w czasie cofania, przednastępnym cięciem bloczek przesunie się o wartość cofnięcia PLUS wybraną grubość cięcia. Może to spowodować uszkodzeniepreparatu i noża/ostrza.

Praca z urządzeniem i kruchym preparatem bez odpowiedniego ubrania ochronnego.

Poważne uszkodzenie ciała przez odpryski, w czasie cięcia kruchych preparatów.

• Przy cięciu kruchych preparatów należy zawsze nosić ubranie ochronne (w tym okulary ochronne) i pracować ostrożnie.

Nieprawidłowa korekta zrównoważenia sił.

Poważne uszkodzenie użytkownika i/lub preparatu na skutek kontaktu z nożem.

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zawsze upewnić się, że przeprowadzono korektę zrównoważenia.

• Jeśli korekta zrównoważenia nie została przeprowadzona, nie pracować z urządzeniem, a przeprowadzić zrównoważenie.

Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale "Korekta sił zrównoważenia".

• Korekty zrównoważenia należy dokonać od razu, szczególnie po wymianie akcesoriów na głowicy preparatu.

Nieodpowiednie warunki cięcia.

Uszkodzenie preparatu lub złe wyniki cięcia, na przykład różna grubość skrawków, ściśnięcie skrawków lub uszkodzenie.

• Nie kontynuować cięcia, jeśli wyniki cięcia nie są odpowiednie.

• Upewnić się, że warunki cięcia są prawidłowe. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale dotyczącym usuwania usterek.

• W przypadku braku wystarczającej wiedzy dotyczącej usuwania problemów z cięciem preparatów, należy skonsultować sięz osobami posiadającymi taką wiedzę, na przykład specjalistami firmy Leica Biosystems.

Nieprawidłowo wybrany kierunek obrotu koła przesuwu zgrubnego.

Uszkodzenie preparatu.

• Zawsze wybierać odpowiedni kierunek obrotu koła przesuwu zgrubnego, sprawdzając ustawienie kierunku obrotu koła przesuwuzgrubnego z tyłu urządzenia.

Obracać koło zamachowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Uszkodzenie ciała/preparatu.

• Nie obracać koła zamachowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – może to doprowadzić do uszkodzeniamechanizmu zablokowania koła.

Koło zamachowe jest odblokowane, a głowica preparatu opada na uchwyt noża/ostrza.

• Poza okresami cięcia preparatów należy zawsze blokować koło obrotowe.

Prędkość obrotu koła zamachowego nie odpowiada twardości preparatu.

Uszkodzenie urządzenia i możliwość zniszczenia preparatu.

• Prędkość obrotu koła zamachowego powinna być dostosowana do twardości preparatu. W przypadku twardszych preparatów,szybkość cięcia powinna być mniejsza.

Dźwignia hamulca koła zamachowego nie jest prawidłowo wykorzystywana. Nie można zablokować koła zamachowego.

Poważne uszkodzenie urządzenia/ciała lub preparatu.

• Dźwignia hamulca koła zamachowego musi znajdować się dokładnie w pozycji zablokowanej. Jeśli dźwignia zostanieprzesunięta poza ten punkt, może zdarzyć się, że koło zamachowe nie będzie blokowane.

Włożenie palców między preparat i nóż/ostrze po zwolnieniu koła zamachowego, przy szybkim przycinaniu ręcznym.

Kiedy koło zamachowe nie jest zablokowane, a znajdzie się w ruchu, użytkownik może doznać urazu.

• Podczas szybkiego, ręcznego przycinania i cięcia nie wkładać palców pomiędzy preparat a nóż/ostrze.

Po przesunięciu bocznym uchwytu noża/ostrza, preparat nie jest cofany i przycinany.

• Cofnąć głowicę preparatu i przyciąć bloczek preparatu po bocznym przesunięciu uchwytu noża/ostrza.

Jednoczesne obracanie koła zamachowego i koła przesuwu zgrubnego.

• Nie obracać koła przesuwu zgrubnego w czasie obracania koła zamachowego.

Wpust przesuwny zagubił się w czasie montowania koła zamachowego.

Urządzenia nie można używać, może to doprowadzić do opóźnionego postawienia diagnozy.

• Przed montażem koła zamachowego sprawdzić, czy wpust przesuwny znajduje się w wale koła zamachowego.

Uwaga

Akcesoria i komponenty są narażone na korozję spowodowaną użyciem z urządzeniem lub akcesoriami korozyjnego/silniekwasowego/zasadowego odczynnika bądź rozpuszczalnika, takiego jak odwapniony roztwór zawierający kwas, wodorotlenekamonu, który zawiera zasadę itp.

Akcesoria mogą działać nieprawidłowo.

• Unikać kapania korozyjnego/silnie kwasowego/zasadowego odczynnika lub rozpuszczalnika na powierzchnię urządzenia bądźakcesoria.

• W przypadku skapnięcia takiego odczynnika lub rozpuszczalnika na powierzchnię urządzenia bądź akcesoria, należy jaknajszybciej wytrzeć pozostałości i odpowiednio wysuszyć akcesoria.

• W przypadku częstego używania takiego odczynnika lub rozpuszczalnika należy przeprowadzać dokładne codzienne czyszczenieuchwytu noża, uniwersalnego zacisku na kasetę (UCC) i innych akcesoriów w razie potrzeby.

2. 4 Czyszczenie i konserwacja

Płyny przeciekają do wnętrza urządzenia.

Poważne uszkodzenie urządzenia/ciała.

• Uważać, aby żadna ciecz nie dostała się do wnętrza urządzenia w czasie obsługi i konserwacji.

Wycieranie noża w złym kierunku w czasie czyszczenia.

• Czyszcząc nóż, należy pamiętać o tym, by zawsze wycierać go w kierunku od grzbietu do krawędzi tnącej.

W czasie czyszczenia uchwytu noża/ostrza, wyjąć elementy z cieplarki (65 °C).

Niebezpieczeństwo poparzenia.

• Przed wyjęciem elementów z cieplarki (65 °C) należy założyć rękawice ochronne.

Użycie nieodpowiednich rozpuszczalników i płynów czyszczących lub ostrych/twardych narzędzi, do czyszczenia urządzenia lubakcesoriów.

Potencjalne uszkodzenie urządzenia lub opóźnione postawienie diagnozy.

• Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą rozpuszczalników zawierających aceton lub ksylen.

• W czasie pracy z detergentami należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa podanych przez producenta produktu,jak również regulaminu pracowni.

• Nigdy nie stosować ostrych ani twardych narzędzi do szorowania powierzchni urządzenia.

• Nigdy nie namaczać akcesoriów w żadnym rozpuszczalniku ani wodzie.

• Czyścić stalowe noże za pomocą roztworów alkoholowych lub acetonu.

• Do czyszczenia i usuwania parafiny nie stosować ksylenu ani płynów czyszczących zawierających alkohol (np. płynu do myciaszyb).

W czasie czyszczenia pomieszano części uchwytów na ostrza.

Zła jakość cięcia.

• Nie mieszać części uchwytów na ostrza w czasie czyszczenia.

2. 3 Zintegrowane elementy ochronne

2. 3. 1 Blokowanie koła zamachowego

Rys. 1

31

2

4

5

Istnieją dwa sposoby blokowania koła zamachowego (→ "Rys. 1-1"):

• Przy pomocy dźwigni (→ "Rys. 1-3") znajdującej się po prawej stronie podstawy mikrotomu koło zamachowe może byćzablokowane w dowolnej pozycji.

1. Aby zablokować, obrócić dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do pozycji (→ "Rys. 1-4").

2. Aby odblokować hamulec koła zamachowego, należy obrócić dźwignię (→ "Rys. 1-3") do pozycji początkowej(→ "Rys. 1-5").

• Za pomocą mechanizmu blokującego (→ "Rys. 1-2") znajdującego się w górnej części koła, można zablokować koło w pozycji nagodzinie 12.

1. Aby zablokować koło, należy nacisnąć mechanizm blokujący (→ "Rys. 1-2") na zewnątrz i powoli obracać koło zamachowew kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy ono w pozycji na godzinie 12.

2. Aby odblokować koło, obrócić mechanizm blokujący (→ "Rys. 1-2") do środka.

Stosując oba systemy hamulców jednocześnie, należy zawsze najpierw przesunąć dźwignię (→ "Rys. 1-3") w pozycję(→ "Rys. 1-5"). W innym przypadku może nie być możliwe zwolnienie mechanizmu blokującego (→ "Rys. 1-2").

2. 2 Osłona noża na uchwycie noża/ostrza

Każdy uchwyt noża jest wyposażony w ściśle dopasowaną osłonę (→ "Rys. 2-1") (→ "Rys. 3-1").

Dzięki niej możliwe jest całkowite zasłonięcie krawędzi tnącej w każdej pozycji noża lub ostrza.

Rys. 2

2 1

Uchwyt noża N

Osłonę (→ "Rys. 2-1") uchwytu noża N można łatwo ustawić zapomocą dwóch uchwytów (→ "Rys. 2-2"). Aby przykryć ostrzenoża, należy przesunąć obie części osłony do środka.

Rys. 3

13

Uchwyt ostrza E typu 2 w 1, do ostrzy wysoko- i niskoprofilowych

Osłona na uchwycie E typu 2 w 1 składa się z czerwonej składanejrączki (→ "Rys. 3-1"). Aby przykryć ostrze noża, należy złożyćrączkę do góry, jak pokazano na (→ "Rys. 3").

Dźwignie zaciskowe na uchwycie ostrza E typu 2 w 1 nie są między sobą wymienne. Dwie dźwignie zaciskowe (→ "Rys. 3-2")(→ "Rys. 3-3") muszą pozostawać przez cały czas w przedstawionej pozycji, ponieważ w innym przypadku mogą pojawić sięproblemy z uchwytem ostrza E typu 2 w 1. Dźwignia zaciskowa dla ostrza (→ "Rys. 3-2") znajduje się po prawej stronie, dźwigniazaciskowa przesuwu bocznego (→ "Rys. 3-3") po lewej stronie.

Elementy urządzenia i specyfikacje

3

3. Elementy urządzenia i specyfikacje

3. 1 Opis ogólny – elementy urządzenia

Rys. 4

95

13

11

72

10

6

144

12

8

1 Taca górna 8 Dźwignia hamulca koła zamachowego

2 Głowica preparatu z ustawianiem orientacji i UCC 9 Dźwignia zaciskająca podstawy uchwytu noża/ostrza

3 Antystatyczna taca na odpadki 10 Koło przesuwu zgrubnego

4 Okno wyświetlania grubości cięcia 11 Dźwignia przycinania

5 Mechanizm blokowania koła zamachowego 12 Podstawa mikrotomu

6 Koło zamachowe 13 Uchwyt ostrza E typu 2 w 1

7 Pokrętło do zmiany grubości skrawków 14 Podstawa uchwytu ostrza

Elementy urządzenia i specyfikacje 3

Widok z tyłu

Rys. 5

1 Magnes 3 Przełącznik cofania

2 Zmiana kierunku przesuwu zgrubnego

3. 2 Specyfikacje urządzenia

Urządzenie podstawowe z 2-stopniowym mechanicznym przycinaniem, cichym cofaniem z przełącznikiem ON/OFF, ergonomicznieumiejscowionym z boku kołem przesuwu zgrubnego z kierunkami obrotów wybieranymi przez użytkownika, bez orientacji preparatui dodatkowych akcesoriów.

• Ręczny mechaniczny mikrotom rotacyjny z samoobsługowym, bezluzowym mikrometrycznym systemem przesuwu.

• Mechanizm przesuwu poziomego i skoku pionowego z łożyskami krzyżowo-rolkowymi.

• Gładko obracające się koło zamachowe umożliwia dwa tryby cięcia: tryb kołysania i tryb konwencjonalny ręczny z pełnym obrotemkoła.

• Dwa niezależne systemy blokowania koła zamachowego.

• Specjalny system równoważenia siły regulowany przez użytkownika, z kompensacją za pomocą sprężyny, ma dwie zalety:

1. Elastyczność dopasowania siły sprężyny do różnych ciężarów preparatu/zacisków, z eliminacją ryzyko opadnięcia głowicypreparatu na nóż.

2. Nie ma potrzeby umieszczania ciężkiej przeciwwagi na kole.

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Instrukcje obsługi

  PopularneNowe

  Wpisz tutaj markę i typ

  Bosch Serie 4 WAN20040PL

  instrukcja44 str.

  Microlife NC 100

  instrukcja131 str. pl/candy/rapido-ro-1484dxh51-s/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Candy Rapido RO 1484DXH5\1-S

  instrukcja124 str. pl/ultimate-speed/ulgd-38-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ultimate Speed ULGD 3. 8 A1

  instrukcja59 str. pl/haier/i-pro-series-7-hwd80-b14979/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Haier I-Pro Series 7 HWD80-B14979

  instrukcja200 str. pl/bosch/silence-plus-spv40e10eu/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch Silence Plus SPV40E10EU

  instrukcja46 str. pl/silvercrest/semm-1470-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  SilverCrest SEMM 1470 A1

  instrukcja246 str. pl/philips/lattego-3200-series-ep3246/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Philips LatteGo 3200 series EP3246

  instrukcja290 str. pl/ultimate-speed/ulg-38-b1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ultimate Speed ULG 3. 8 B1

  instrukcja60 str. pl/silvercrest/sbb-850-e1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  SilverCrest SBB 850 E1

  instrukcja122 str. pl/contour/plus/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Contour +

  instrukcja141 str. pl/delonghi/magnifica-s-ecam-22110sb/instrukcja" data-v-86e76962="">

  DeLonghi Magnifica S ECAM 22. SB

  instrukcja30 str. pl/bosch/serie-6-wll2018gpl/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch Serie 6 WLL2018GPL

  instrukcja44 str. pl/ariston-thermo/velis-evo/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ariston Thermo Velis Evo

  instrukcja24 str. pl/mastercook/ge-3419-zsb-dynamic/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Mastercook GE 3419 ZSB Dynamic

  instrukcja44 str. pl/sanitas/sft-75/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Sanitas SFT 75

  instrukcja52 str. pl/ultimate-speed/ulg-17-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ultimate Speed ULG 17 A1

  instrukcja113 str. pl/candy/cst-26le1-s/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Candy CST 26LE/1-S

  instrukcja124 str. pl/auriol/ian-321304/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Auriol IAN 321304

  instrukcja263 str. pl/casio/fx-991ex/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Casio FX-991EX

  instrukcja48 str. pl/ikea/medelstor/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ikea MEDELSTOR

  instrukcja52 str. pl/panasonic/sc-pm250/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Panasonic SC-PM250

  instrukcja100 str. pl/citroen/c4-picasso-2007/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Citroën C4 Picasso (2007)

  instrukcja256 str. pl/xiaomi/mi-robot-vacuum-mop-p/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

  instrukcja225 str. pl/bosch/maxx-7-varioperfect/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch Maxx 7 VarioPerfect

  instrukcja48 str. pl/ikea/pax/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ikea PAX

  instrukcja44 str. pl/indesit/i5gmh5ag-w-u/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Indesit I5GMH5AG(W) U

  instrukcja84 str. pl/bosch/c3/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch C3

  instrukcja37 str. pl/bosch/tassimo-vivy-tas1202/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch Tassimo Vivy TAS1202

  instrukcja128 str. pl/indesit/iwsc-51052-c-eco-pl/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Indesit IWSC 51052 C ECO PL

  instrukcja24 str. pl/hasbro/monopoly-junior/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Hasbro Monopoly junior

  instrukcja4 str. pl/electrolux/perfectcare-800-te1120/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Electrolux PerfectCare 800 TE1120

  instrukcja76 str. pl/panasonic/cz-taw1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Panasonic CZ-TAW1

  instrukcja100 str. pl/siemens/eq6-plus-s100-te651209rw/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Siemens EQ. 6 Plus S100 TE651209RW

  instrukcja188 str. pl/beko/wmb-50811-f/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Beko WMB 50811 F

  instrukcja48 str. pl/delonghi/caffe-corso-esam-2800sb/instrukcja" data-v-86e76962="">

  DeLonghi Caffe Corso ESAM 2800. SB

  instrukcja22 str. pl/whirlpool/6th-sense/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Whirlpool 6th Sense

  instrukcja164 str. pl/peugeot/3008-2010/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Peugeot 3008 (2010)

  instrukcja325 str. pl/silvercrest/ssj-300-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  SilverCrest SSJ 300 A1

  instrukcja156 str. pl/xiaomi/redmi-note-11/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Xiaomi Redmi Note 11

  instrukcja57 str. pl/chicco/next2me/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Chicco Next2Me

  instrukcja76 str. pl/peugeot/508-2011/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Peugeot 508 (2011)

  instrukcja371 str. pl/siemens/eq-5-te503201rw/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Siemens EQ. 5 TE503201RW

  instrukcja134 str. pl/citroen/c5-2015/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Citroën C5 (2015)

  instrukcja366 str. pl/ultimate-speed/ulgd-50-a1/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Ultimate Speed ULGD 5. 0 A1

  instrukcja54 str. pl/peugeot/308-2015/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Peugeot 308 (2015)

  instrukcja416 str. pl/citroen/c4-picasso-2009/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Citroën C4 Picasso (2009)

  instrukcja338 str. pl/citroen/c4-2006/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Citroën C4 (2006)

  instrukcja218 str. pl/irobot/roomba-i7/instrukcja" data-v-86e76962="">

  iRobot Roomba i7

  instrukcja20 str. pl/bosch/c7/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch C7

  instrukcja254 str. pl/bosch/serie-4-smv45kx01e/instrukcja" data-v-86e76962="">

  Bosch Serie 4 SMV45KX01E

  instrukcja54 str.

  Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson Workforce Al Mx200dwf

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson Workforce Al Mx200dwf

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Epson Workforce Al Mx200dwf