Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Fujitsu Lifebook B6110d

Instalacja i odbior wstępny Fujitsu Lifebook B6110d jest procesem, który zapewnia, że laptop jest gotowy do pracy. Proces instalacji obejmuje wszystkie niezbędne kroki, aby laptop był kompletny i gotowy do użycia. W tym celu należy sprawdzić i skonfigurować oprogramowanie i sprzęt. Proces odbioru wstępnego obejmuje wszystkie kroki, które należy wykonać po zainstalowaniu systemu operacyjnego, aby laptop działał poprawnie. Kroki te obejmują sprawdzanie wszystkich podzespołów, wprowadzanie ustawień sieciowych, instalowanie oprogramowania i aplikacji oraz konfigurację ustawień systemu. Instalacja i odbior wstępny Fujitsu Lifebook B6110d są podstawą do prawidłowego funkcjonowania laptopa.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Fujitsu Lifebook B6110d

Prosimy o zmianę orientacji telefonu na pionową, dziękujemy!

IN_PH_KS-6201HD_V3_N

PHILIPS DSR 6201/91

DEKODER CYFRY+
INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Przystosowany do odbioru telewizji wysokiej
rozdzielczości
Panoramiczny format obrazu
Cyfrowe wyjście audio-wideo
Cyfrowy system dźwięku przestrzennego
SPDIF,

USB 2. 0?, ETHERNET?, MPEG2, MPEG4/H. 264, DVB-S, DVB-S2

? do wykorzystania w przyszłości
,, Dolby" oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories.

INSTRUKCJA PHILIPS DSR 6201/91

INSTALACJA

1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA....................................................................................... 3
1. 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.................................................................................................................................................... 2. DEKLARACJA ZGODNOŚCI.................................................................................................................................................... 3. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH................................................................................................... 4
2. Prezentacja terminala PHILIPS HD................................................................................................................... 5
3. KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA......................................................................................................................... 9
3. KONFIGURACJA PILOTA - WERSJA A...................................................................................................................... LISTA KODÓW DO ZAPROGRAMOWANIA PILOTA - WERSJA A....................................... 11
3. KONFIGURACJA PILOTA - WERSJA B...................................................................................................................... 14
3. ISTA KODÓW DO ZAPROGRAMOWANIA PILOTA - WERSJA B...................................... 15
L
3. OBSŁUGA........................................................................................................................................................................................................ 17
3. 4. INSTALACJA LUB WYMIANA BATERII......................................................................................................................... 17
4. INSTALACJA TERMINALA.......................................................................................................................................................... PODŁĄCZENIE TERMINALA DO TELEWIZORA HD................................................................................. PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORA

STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI....................................................................................................................... 19
4. DODATKOWE POŁĄCZENIA............................................................................................................................................... 19
5. Programowanie terminala.............................................................................................................................. 20
5. Ustawianie anteny..................................................................................................................................................................... 21
5. Wyszukiwanie programÓw satelitarnych............................................................................ 22
5. Wyszukiwanie programÓw NAZIEMNYCH................................................................................ 23
5. Ustawianie parametrÓw telewizora i magnetowidu.................................... 24
6. Dodatkowe ustawienia terminala........................................................................................................ 24
7. SPECYFIKACJA DEKODERA................................................................................................................................................... 25

OBSŁUGA

1. WYBÓR FORMATU OBRAZU............................................................................................................................................ 26
2. Funkcja,, PILOT"................................................................................................................................................................................. 26
3. Funkcja,, PROGRAM".............................................................................................................................................................. 27
4. LISTA kanaŁÓw.................................................................................................................................................................................. 28
5. Funkcja,, ZABLOKUJ PROGRAMY".................................................................................................................... 29
6. Funkcja,, WYBIERZ SWOJE PROGRAMY"................................................................................................. 29
7. WybÓr wersji jĘzykowej dŹwiĘku i napisÓw.................................................................... 30
8. Programy AUDIO............................................................................................................................................................................ 31
9. Funkcja,, ZAPROGRAMUJ NAGRANIA"....................................................................................................... 32
10. DoŁĄczanie programÓw......................................................................................................................................... 33
11. SKRZYNKA POCZTOWA I UPRAWNIENIA ODBIORU................................................................ 33
12. ZNACZENIE SYMBOLI GRAFICZNYCH.............................................................................................................. 34
12. TRYB CZUWANIA................................................................................................................................................................................ AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA............................................................................................................... 34
13. W RAZIE KŁOPOTÓW................................................................................................................................................................... 35

Przeczytaj dokładnie,, Instrukcję instalacji i obsługi".1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA
1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Nie narażać terminala na działanie wysokich temperatur, ognia, wilgoci i wody.
2. Zapewnić swobodny dostęp do wtyczki kabla zasilającego, aby można było łatwo
odłączyć terminal od sieci.
3. Nie umieszczać na terminalu przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony,
kubki, szklanki.
4. W razie zalania terminala natychmiast wyłączyć go z sieci.
5. Nie włączać urządzenia natychmiast po przeniesieniu go z pomieszczenia
chłodnego do ciepłego i odwrotnie.
6. Unikać silnych wstrząsów.
7. W czasie burzy, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, należy odłączyć
terminal od sieci energetycznej i anteny.
8. Pozostawić wolną przestrzeń wokół terminala, umożliwiającą wentylację.
9. Nie przysłaniać otworów wentylacyjnych obudowy.
10. Nie wsuwać żadnych przedmiotów do otworów w obudowie terminala
(z wyjątkiem karty abonenckiej).
11. Nie zdejmować obudowy dekodera. Zdjęcie obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym i powoduje utratę gwarancji. Wszelkie naprawy należy zlecać
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
12. Wszystkie czynności związane z instalacją terminala należy wykonać przed
podłączeniem do sieci.
13. Terminal myć, używając miękkiej wilgotnej ściereczki, po odłączeniu od sieci.
Nie stosować substancji żrących, rozpuszczalników ani substancji ściernych.
1. DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Firma Philips France z siedzibą w Suresnes, przy ul. Carnot 51, 92156 France
oświadcza, biorąc na siebie wyłączną odpowiedzialność, że jej produkt:
Cyfrowy odbiornik satelitarny/dekoder PHILIPS DSR 6201/91,
do którego niniejsza deklaracja się odnosi, spełnia następujące normy:
EN 60065:2002, EN 61000-3-2:2000 + A2:2005,
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001, EN 55013:2001 + A1:2003,
EN 55020:2002 + A1:2003 + A2:2005, wynikające z ustaleń
dyrektywy Urządzenia elektryczne niskonapięciowe nr 73/23/EEC
wraz z wymaganiami dyrektywy EMC nr 89/336/EEC i dyrektywy 93/68/EEC.

1. ZNACZENIE SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE
oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego kosza na odpady. Takie oznakowanie informuje,
że sprzęt (terminal, pilot oraz baterie), w przypadku gdy został zakupiony
od & gt; Cyfrowy Sp. z o. o., po okresie jego użytkowania nie może być wyrzucony
razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, lecz powinien
być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Punkty takie są prowadzone przez lokalne jednostki samorządu
terytorialnego, służby zagospodarowania odpadów oraz dystrybutorów sprzętu.
Użytkownicy wypożyczający sprzęt od & gt; Cyfrowy Sp. o. po upływie
abonamentu są zobowiązani do przekazywania sprzętu do lokalnego dystrybutora
CYFRY+. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
UWAGA! Aby ograniczyć niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym, nie należy zdejmować obudowy. Ewentualne naprawy
zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

Opakowania z tymi oznaczeniami zostały wykonane z surowców
nadających się do powtórnego wykorzystania.

Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa
elektrycznego i zgodności elektromagnetycznej.

2. PREZENTACJA TERMINALA PHILIPS HD
PILOT - WERSJA A

Włączenie/wyłączenie opcji
sterowania telewizorem

Włączenie/wyłączenie
terminala

Bezpośredni wybór kanału
Przejście z satelitarnego
odbioru cyfrowego
na inny rodzaj odbioru
i powrót

Wejście do menu terminala

Dostęp do listy Twoich
ulubionych programów
Dostęp do informacji
o aktualnie emitowanych
programach CYFRY+

Sterowanie elektronicznym
przewodnikiem
po programach

Wybór formatu obrazu
Wyjście z ekranu menu
i powrót do programu TV
Dostęp do elektronicznego
przewodnika po programach

Wybór wersji
językowej i napisów

Przemieszczanie
się po ekranie

¤
???
?

Dostęp do programów
audio

Zmiana kanału

¤
?

Potwierdzenie wyboru

Regulacja
natężenia dźwięku

Przełączenie na poprzednio
oglądany kanał

Wyłączenie dźwięku

Uruchomienie dodatkowych
usług systemu

???

Klawisze funkcyjne

Przyciski
niewykorzystywane

PILOT - WERSJA B

Dostęp do menu terminala

terminala
usług systemu
oglądany kanał
Klawisze funkcyjne
Wybór wersji językowej i napisów,
dostęp do programów audio
Nawigacja
po ekranie

¤
???
?
natężenia dźwięku

???

Bezpośredni wybór kanału

odbioru cyfrowego na inny
rodzaj odbioru i powrót

Wybór formatu obrazu

TERMINAL
Przycisk standby.
Restart dekodera
(po przytrzymaniu ok. 5s)
Wybór kanału

Wejście anteny
naziemnej

Wyprowadzenie
sygnału anteny
Cyfrowe wyjście
audio SPDIF

Gniazdo
sieci
komputerowej?

Magnetowid
Komponentowe
wyjście wideo
- nieaktywne

Port USB 2. 0?
satelitarnej

Telewizor
Wyjście
audio hi-fi

Zasilanie 230V AC
Linia telefoniczna?

obrazu i dźwięku

? do wykorzystania w przyszłości

Terminal Philips HD umożliwia odbiór pakietu programów cyfrowych nadawanych
z satelity przez CYFRĘ+, a także innych, niekodowanych cyfrowych programów
satelitarnych telewizyjnych i radiowych.
Z terminalem współpracuje karta abonencka (chipowa), która zawiera informacje
o uprawnieniach odbioru wybranych programów.
Odbiór programów telewizyjnych, także niekodowanych, możliwy jest wyłącznie
po umieszczeniu karty abonenckiej w czytniku terminala.
Zestaw Philips HD to:
- terminal Philips HD,
- nadajnik zdalnego sterowania (pilot) + 2 baterie,
- kabel sieciowy,
- instrukcja instalacji i obsługi.
Kable sygnałowe nie są częścią zestawu. W zależności od typu posiadanego
telewizora, odpowiednie okablowanie należy dokupić oddzielnie.

Terminal umożliwia odbiór kanałów w formacie HDTV (High Definition).
System HDTV zapewnia dużo większą rozdzielczość obrazu w porównaniu
ze standardową telewizją oraz doskonałą ostrość i odwzorowanie barw.
Sygnałowi wizyjnemu towarzyszy dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Digital.
Aby w pełni korzystać z zalet, jakie daje HDTV, do terminala należy podłączyć
telewizor HD oraz zestaw kina domowego z dekoderem Dolby Digital
(patrz INSTALACJA TERMINALA).
Zaleca się używanie anteny satelitarnej o średnicy 80 cm z konwerterem typu
Full Band.
UWAGA!
Karta abonencka jest własnością & gt; Cyfrowy Sp.

3. KONFIGURACJA I OBSŁUGA PILOTA
Pilot dołączony do zestawu jest pilotem uniwersalnym i może dodatkowo sterować
dowolnym telewizorem. Sterowanie telewizorem wymaga skonfigurowania pilota
z danym modelem odbiornika. Fabrycznie pilot nie jest skonfigurowany.

3. KONFIGURACJA PILOTA - WERSJA A
Możliwe są trzy sposoby konfiguracji pilota: ręczna, półautomatyczna i automatyczna.
Konfiguracja ręczna
Aby skonfigurować pilota ręcznie, należy:
- Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV
i przytrzymać go do momentu, kiedy dioda LED (na pilocie obok klawisza TV)
zacznie powoli migać.
- Wprowadzić trzycyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora
z listy (str. 11) i nacisnąć klawisz OK.
- Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić, należy
wówczas powtórzyć programowanie.
- Akceptacja wprowadzonego kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciem
diody LED. Pilot przejdzie do trybu sterowania telewizorem.
-Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą
pilota (patrz 3. OBSŁUGA). W przypadku niewłaściwego działania należy
powtórzyć programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki
telewizora.

Konfiguracja półautomatyczna
Aby skonfigurować pilota w trybie półautomatycznym, należy:
- Wprowadzić kod,, 003" i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostanie
potwierdzona pulsowaniem diody LED.
z listy (str. 13) i nacisnąć klawisz OK.
- Jeśli kod nie zostanie zaakceptowany, dioda LED przestanie świecić,
należy wówczas powtórzyć programowanie.
- Nacisnąć i przytrzymać klawisz Standby, kierując pilota w stronę włączonego
telewizora.
- W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, zwolnić klawisz Standby.
- Nacisną? ć przycisk OK, aby zapisać konfigurację.
- Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą

wykonać konfigurację automatyczną lub ręczną.
Konfiguracja automatyczna
Aby skonfigurować pilota w trybie automatycznym, należy:
- Wprowadzić kod,, 002" i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostanie
- Nacisnąć i przytrzymać klawisz Standby kierując pilota w stronę włączonego
- Nacisnąć przycisk OK, aby zapisać konfigurację.
- Należy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą
wykonać konfigurację półautomatyczną lub ręczną.

Sprawdzanie ustawień
Aby sprawdzić, jaki kod marki jest obecnie zapisany w pilocie, należy:
- Wprowadzić kod,, 001" i potwierdzić klawiszem OK. Akceptacja kodu zostanie
- Nacisnąć klawisz 1, liczba błyśnięć diody LED odpowiada pierwszej cyfrze kodu.
Aby odczytać pozostałe cyfry kodu, należy kolejno nacisnąć klawisze 2 i 3.
Powrót do ustawień fabrycznych
Aby powrócić do ustawień fabrycznych, należy:
- Wprowadzić kod,, 000" i potwierdzić klawiszem OK; jeśli kod zostanie przyjęty
dioda LED błyśnie dwukrotnie.

10

3. LISTA KODÓW DO ZAPROGRAMOWANIA PILOTA - WERSJA A
Konfiguracja ręczna:
Admiral
100 104 107 133 142 178 247
334 429 540
Aeg
391 532
Aiwa
152 212 334
Akai
100 107 108 109 112 113 137
139 142 195 210 216 230
240 257 307 308 321 333
334 339 367 382 393 464
489 521 553 561 568 625
642 643
Amstrad
104 138 142 302 440 555
Atlantic
226 334 561
Best
221 223
Blaupunkt
114 139 145 203 210 211 212
213 215 216 218 231 232 233
234 236 333 581 602
Blue Sky
137 145 334 339 374 382
391 393 394 403 412 532
533 625 642 684 703
Brandt
107 201 262 565 568 570
577
Brandt Electronique
201 565 570 575 577
Braun
360 578
Citizen
244 257 334 460
City
142
Clatronic
119 130 137 142 199 223 240
290 334 393 540 548 642
Curtis
334 406 540
Daewoo
142 144 148 149 150 151 152
200 257 333 334 361 362
402 628
Elbit
333 341 348

Elemis
Elmak
331 338 340 532
Elta
112 142 334
Expert
108 226 312 561
Ferguson
101 104 107 108 115 132 133
157 158 162 167 194 202 210
213 216 228 234 237 253
261 262 288 301 305 328
330 333 334 373 377 402
415 455 457 460 463 479
486 488 492 493 502 538
552 554 568 570 574 575
577 580 581 582
Fidelity
108
Finlandia
100 115 238 451 575
First Line
103 108 112 119 130 142 144
163 194 199 333 334 339
382 393 402 451 501 504
533 625 642
Fisher
108 125 132 147 162 223 228
253 254 289 429 450 452
455 546 547
Fujitsu
104 107 164 226 257 535
553 561 597
Funai
107 142 164 247 257 367
504
Galaxis
223 540 548
Galaxy
Goldstar
126 130 142 145 191 198 210
223 226 244 247 257 291
333 334 341 354 393 402
447 488 543 553 584 642
Gorenje
Graetz
100 108 113 114 115 124 132
339 625

Granada
100 107 115 117 123 124 139
167 171 175 189 203 221 223
238 288 301 312 313 321 333
334 353 365 371 450 451
457 460 469 472 481 489
538 553 554 575
Grundig
107 143 145 209 210 211 212
213 215 216 218 219 220 222
224 277 288 290 292 293
297 298 333 334 341 349
351 353 374 377 385 409
418 503 522 630
Hitachi
100 107 108 109 111 114 115
121 124 133 150 152 178 189
215 257 262 289 303 308
312 334 339 353 354 357
361 362 369 370 382 442
455 460 466 467 468 469
470 471 472 473 474 475
476 477 478 479 480 481
482 483 484 485 486 487
488 489 490 491 492 493
494 527 538 544 553 565
577 625 683
Humax
497 498 499 500 586 687
702 704
Hyundai
248 409 520 523 524 528
587 604
Intervision
100 112 130 137 198 199 221
223 247 252 333 526 543
548
Itt
100 102 107 108 112 133 172
178 212 261 288 308 312 321
450 455 503 534 544 565
Jvc
181 182 183 184 185 186 187
240 334 450 534 593
Kenwood
211 257 333
Lg
374 382 393 402 439 447
448 642 669 670 706
Loewe
188 203 262 333 341 343
358 360 368 397 429 433
Medion

11

308 309 333 339 362 382
391 393 394 464 521 533
535 625 642
Melectronic
312 315 317 321
Mitsubishi
142 166 167 210 216 253 255
261 304 333 334 353 361
429 588 589
Motorola
178 334
Multichoice
258 385 508 530 579
Multitech
100 107 126 142 199 257 261
290 334 548
Nec
142 244 257 261 444 514
515 516 704
Neovia
275 402 518
Newtech
142 334
Nokia
100 102 107 108 109 113 114
115 116 123 124 128 131 132
133 134 136 142 237 238 239
240 244 247 296 306 307
308 311 312 313 314 315 316
317 318 319 321 322 323 324
334 341 429 450 455 534
540 582
Oceanic
100 102 107 108 115 124 179
312 315 318 321 324 450
504 561 582
Orava
341 345
Orbit
334
Orion
107 108 115 120 122 130 137
142 157 168 169 247 257
260 261 279 281 333 334
337 339 341 344 347 377
440 503 504 506 522 564
608 620 625
Panasonic
100 124 132 139 203 204
205 206 207 208 210 214
215 216 232 333 334 538
594 595 596
Philips
114 162 210 215 226 262 284
304 305 306 331 333 334

12

337 341 343 349 353 356
363 365 370 372 373 377
381 390 402 414 415 423
457 488 553 565 577 623
624 626 631 634 652
Pioneer
108 262 283 333 334 341
424 425 426 427 577 621
654 655
Prima
142 244 247 257 334 450
460
Proline
152 333 361 370 403 413
544 640 659 664 686
Protec
100 142 199 247 334 548
Radiola
284 333 334 353
Rca
244 420 421
Record
140 221 334 341
Roadstar
137 142 221 247 279 333
334 339 341 347 367 374
393 625 642 647
Royal
136 137 142 210 221 246 247
Saba
100 107 108 114 124 129 132
188 201 213 262 263 301 330
393 548 563 565 566 568
570 575 576 577 622 715
Samsung
108 142 146 147 191 223 244
247 257 259 265 266 267
268 270 271 272 273 274
291 333 334 353 355 375
389 392 402 404 405 538
539 553 606 610 612 613
614 641
Sanyo
108 132 142 191 223 225 228
253 254 261 289 339 382
393 403 412 429 449 450
451 452 453 454 455 456
463 538 546 547 553 625
Schneider
104 108 116 131 132 137 142
198 225 226 240 247 284
289 290 302 332 333 334
339 341 346 348 349 353
362 374 375 376 377 386
391 393 394 395 402 403

404 407 411 412 533 625
642 646
Seg
130 137 142 165 191 199 247
257 290 335 339 367 382
533 546 548 625
Seleco
100 103 104 110 133 225 226
253 333 334 544 545 556
561 562 565 575 579 639
Sharp
171 172 173 174 175 176 177
178 179 180 201 253 255 257
333 334 460 482 544 590
591 592
Siemens
210 211 212 213 215 216 222
231 232 233 236 254 257
333 334 347 353 380 403
412 558
Sky
441 512 522 619
Sontec
223 334
Sony
157 158 159 160 161 162 163
165 233 253 261 333 334
415 416 417 607 653
Standard
137 142 200
Tandberg
104 214 339 465 570
Tec
104 112 130 142 144 198 199
226 558
Technics
203 334
Technisat
333 532 557
Telefunken
107 199 230 234 235 262
263 301 303 321 329 330
334 535 561 563 565 568
569 570 571 573 574 575
577 580 581 638
Tesla
333 334 387 402 429 532
Thomson
107 153 194 201 202 210
228 234 262 288 300 301
305 330 375 552 565 568
570 571 574 575 577 580
581 622

Toshiba
152 210 213 244 253 255
265 276 278 279 293 299
333 334 339 393 450 455
457 458 459 460 461 462
463 513 625 642
Trilux
221 333 341 361 533

Triumph
257 293 440
Ultravox
132 195 199 334 429 548
Unimor
221 333
Universum
108 142 162 199 210 212 215

216
234
288
339
533

221 222 223 228 232
237 238 247 253 261
309 321 333 334 335
341 349 367 383 402
561 625

Videoton
106 115 120 122 262 540
567 577

Konfiguracja półautomatyczna:
ADMIRAL................... 204

ITT......................... 146

SELECO.................... 191

AKAI....................... 199

JVC........................ 152

SHARP...................... 170

AMSTRAD.................. 135

LG......................... 154

SIEMENS................... 184

ARISTONA.................. 196

LOEWE..................... 153

SKY........................ 111

ATLANTIC................... 157

MEDION................... 143

SONY...................... 168

BEST....................... 161

MELECTRONIC.............. 116

STANDARD................. 166

BLAUPUNKT................. 184

MITSUBISHI................. 156

TANDBERG................. 119

BLUE SKY................... 166

MOTOROLA................ 171

TEC........................ 204

BRANDT ELECTRONIQUE..... 205

MULTICHOICE.............. 137

TECHNICS.................. 165

CITIZEN.................... 171

MULTITECH................. 183

TECHNISAT................. 133

CLATRONIC................. 204

NEC....................... 155

TELEFUNKEN................ 205

DAEWOO.................. 162

NEOVIA.................... 106

TESLA...................... 159

ELBIT....................... 202

NEWTECH.................. 122

THOMSON................. 205

ELMAK..................... 113

NOKIA..................... 206

TOSHIBA................... 181

ELTA....................... 182

OCEANIC.................. 196

TRILUX..................... 190

EXPERT..................... 157

ORAVA..................... 131

TRIUMPH................... 139

FERGUSON................. 177

ORION..................... 193

ULTRAVOX.................. 176

FINLANDIA................. 126

PANASONIC................ 165

UNIMOR................... 190

FIRSTLINE................... 183

PHILIPS..................... 197

UNIVERSUM................ 190

FISHER..................... 194

PIONEER................... 163

VIDEOTON................. 150

FUJITSU.................... 169

PRIMA..................... 171

FUNAI...................... 167

PROLINE.................... 134

GALAXIS.................... 204

PROTEC.................... 183

GALAXY.................... 204

RADIOLA................... 196

GOLDSTAR.................. 195

RCA........................ 118

GORENJE................... 161

RECORD.................... 174

GRAETZ.................... 196

ROADSTAR.................. 166

GRANADA.................. 199

ROYAL..................... 123

GRUNDIG.................. 198

SABA....................... 205

HITACHI.................... 209

SAMSUNG................. 200

HUMAX.................... 127

SANYO..................... 194

HYUNDAI................... 115

SCHNEIDER................. 202

INTERVISION................ 189

SEG........................ 189

13

3. KONFIGURACJA PILOTA - WERSJA B
Możliwe są dwa sposoby konfiguracji pilota: ręczna i automatyczna.
- Wprowadzić pilota w tryb programowania poprzez naciśnięcie klawisza TV
zacznie migać.
- Wprowadzić czterocyfrowy kod odpowiadający marce posiadanego telewizora
z listy (str. 15) i nacisnąć klawisz OK.
- kceptacja wprowadzonego kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym mignięciem
A
- eśli kod nie zostanie zaakceptowany, pilot przejdzie do trybu sterowania
J
telewizorem (dioda LED zaświeci się, bez dwukrotnego mignięcia), aktywny będzie
poprzednio zaprogramowany kod. Należy wówczas powtórzyć programowanie.
- ależy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą pilota
N
(patrz 3. W przypadku niewłaściwego działania należy powtórzyć
programowanie, wprowadzając kolejny kod z listy dla danej marki telewizora.
- acisnąć jednocześnie przyciski TV i OK i przytrzymać ok. 3s aż dioda LED
dwukrotnie zaświeci.
- Wprowadzić kod,, 978". Akceptacja kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym
mignięciem diody LED.
- acisnąć klawisz Standby, kierując pilota w stronę włączonego telewizora.
Pilot będzie wysyłał komendy odpowiadające różnym markom telewizorów.
- W momencie, kiedy pilot wyłączy telewizor, nacisnąć OK.
Pilot automatycznie zapamięta właściwe ustawienia.
- ależy sprawdzić, czy możliwa jest poprawna obsługa telewizora za pomocą
powtórzyć programowanie.
Jeżeli zostanie ponownie uruchomiona funkcja automatycznej konfiguracji, to pilot
będzie wysyłał kolejne kody, następujące po kodzie aktualnie zaprogramowanym.
Aby ponowić wyszukiwanie od początku listy kodów, należy najpierw przywrócić
ustawienia fabryczne pilota, a następnie wykonać procedurę konfiguracji automatycznej.
Konfiguracja automatyczna może trwać do kilkudziesięciu minut.
Miganie diody LED (co ok. 1, 5s) sygnalizuje wysłanie kolejnego kodu.
N

14

dwukrotnie zaświeci.
- Wprowadzić kod,, 990". Akceptacja kodu zostanie potwierdzona dwukrotnym
- acisnąć klawisz 1, liczba błyśnięć diody LED odpowiada pierwszej cyfrze kodu.
Aby odczytać pozostałe cyfry kodu, należy kolejno nacisnąć klawisze 2, 3, 4.
- Wprowadzić kod,, 981".
- acisnąć jednocześnie OK i przytrzymać ok. 3s. Akceptacja kodu zostanie
potwierdzona dwukrotnym mignięciem diody LED. LISTA KODÓW DO ZAPROGRAMOWANIA PILOTA - WERSJA B
Acer
1339 1509 1403 1644

Brother
0264

0371 0216 0264 1904 1907
1908 0361

AEG
0606 1556 1037 1324 1163
2021 1555 2166

Casio
0037 0556 0163 0349 1904

0683 0853 0206 0072 0314
0163 0009 0352 0037 0556
0361

0701 1904 1908 1914 1505
0361 1326 0208 0371 0037
0009 0696 0072 0714 0163
0698 0715 0556 0548 0480
0631 0216 0264 0178 0606
1037 1908 0473 0648 0812
1248 1935 2021 2025 1727
1308
0037 0556 0216 0206
Barco
0163
BenQ
1562 1756 1574
0195 0535 0327 0170
Bosch
0327
0625 0109 0287 0335 0471
0343 0560

Cathay
0037 1727 0556
0037 0370 0371 0714 0264
0556 0247 0009 0579 0648
1904 0606 1324 1163 1677
2259

Fujitsu Siemens
1666 1298 1248 1373 1163
0808 2174
1817 1394 1037 1666 1595
0668 0264 0294 1505 1904
1913 0714

0634 1849 2098 0661 1909
0037 0556 0009 0216 0451
1137 1908 0880 1218 1307
0876 1612 0865 0698 0714
2037

0370 0418 0037 0556

Dell
1264 1403

GoldStar
0037 0009 0370 0001 0178
0247 0216 0556 0163 0361
0109 0606 1934 0714 0715

0073 0625
0109 0560
0653 0108
0548 0443
2053 2070

0287 0335 0238
0037 0556 0343
0361 0471 1904
1037 1471 1908
1935 1954

0163 0512 0171 0037 0556

GE
0343 0735 0178 0451 0560
0287 0109 0335 0625

0195 0508 1371 1223 0535
2059 0070 1037 0487 0037
0443 0556 0587 0009 0370
1935 1908 1308 0178 1376
1800 0343 1981 1869 2053
2195 2200 2125

15

1576 0481 0578 0719 0225
0349 0108 0744 1585 1037
1484 1481 1225 0634 0473
0163 0343 2214 1163 0576
2074 0884 0227 0797 0777
0480 0072 0037 0556 0109
0548 0178 1137 0105 0492
0361 0512 0877 2279
1295 1535
0037 0865 0556 2139 1152
1326 1531 0698 1294 0876
1281 1770 1468 0264 1556
1037 1612 1474 1606 1376
1899 0778 2154 2296
JVC
0653 1818 0606 0371 0683
0418 0093 0650
Kaon
2353
Karcher
0037 0556 0421 0370 0610
0163 0314 0264 0778 0714
1556 0606 1982 2125 1308
Kathrein
0556 0037 0880
0105
Konka
0037 0556 0371 0714 0418
2029 0587 0894 0606 2267
LG
1423 0178 0037 0876 0370
1768 0009 0556 0714 0001
0216 0163 0606 0109 1934
0698 0715 0823 0829 0247
0361 1718
0512 0633 1884 0790 1836
0037 0556 0655 0370 0087
0292 1790 2216
Manta
1677
Medion
0714 0808 0037 0668 0556
0512 1137 0698 1908 1037
1900 1248 0245 1202 0631
0880 1289 1556 2001 2279
0108 0512 0093 0178 0037
0087 0201 0535 0556 0208
1934 1037 0868 1522

16

NEC
0170 0587 0876 1775 0009
0037 0556 0011 0245 1704
0653 0661
0865 1964 1373 1371 0876
1376 1384 1338
0361 0163 0480 0349 0548
0492 0473 0339 0208 0631
0606 0346 0610 0109
2007 2032 2005 0037 0443
1954 0355 0714 0235 2108
0556 0655 0294 0011 0009
0321 0211 0314 0264 1908
0880 1196 2001
0650 1636 1650 0108 0226
1310 0361 0853 1930 0367
0037 0556 0163 0548 0001
0556 0037 0238 1506 1744
0012 1246 1695 1304 0087
0343 0009 0690 0361 1806
1521
1260 0011 0760 0170 1457
0679 0037 0556 0370 0343
0361 0109 0163 0287 0486
0512
Polaroid
1523 1720 1645 1687 2125
RCA
0625 0093 0560 0335 0343
0825
0625 0109 0560 0343 0287
0087 0163 0361 0498 0335
0548 0471 0650 0714 1588
Sagem
0610 0830 1313 0618 1596
1691
0812 0178 0618 0587 0093
0556 0644 1235 0009 0037
0370 0766 0814 1907 0072
0264 0682 0216 0163
0208 1208 0157 0292 0011
1507 0370 0339 0072 0216
0045 0009 0163 0037 0108
0556 0486 0735 0893 0170
1647 1648 1037 1163 1585
SEG
1037 0037 1163 0556 0668

0487 0009 0349 0163 0264
0634 0247 0314 0216 1909
2061
0093 1193 1659 1586 2214
0157 0491 1819 0294 0653
0256
0535 0195 0327 0157 0037
0556 0361
SilverCrest
1037 0037 0556
1505 1825 1651 0010 0011
0834 1685 1925 0157
TCL
2272 1699 0625
TCM
0714 1289 0808 2001 1308
Teac
0698 1645 2168 0037 1037
0556 0512 0668 0264 1909
0178 0009 0171 0349 0418
0170 0714 1913 1949 1755
1529 1363 1794 1812 0587
1770 1709 1820 2032
TechniSat
0655 0037 0556 0163 1267
2155
0625 0560 0587 0074 0109
0698 0343 0498 0471 0287
0101 1703 0335 0073 1536
0037 0556 0486 0714 1556
0346 2102

Telestar
0009 0037 0556 0579 1849
0625 0560 0343 0287 0109
0471 0335 0037 0556 0349
0216 1588 2128
Toshiba
1508 0508 1289 0714 1945
0089 0243 1935 0070 1704
0109 0195 0618 1908 0009
0698 0037 0736 0832 1556
0650 1037
Uniden
2122
ViewSonic
1578 1755 1542 1588 1513
1742 1511 2111

3. OBSŁUGA
Sterowanie dekoderem - tryb normalnej pracy
W trybie normalnej pracy pilot steruje tylko pracą dekodera. W trybie tym dioda LED
nie świeci.
Sterowanie telewizorem
Tryb sterowania telewizorem jest uaktywniany poprzez naciśnięcie klawisza TV.
Praca w tym trybie jest sygnalizowana poprzez ciągłe świecenie diody LED.
Pilot automatycznie powraca do trybu normalnej pracy po 15 sekundach
od ostatniego naciśnięcia dowolnego klawisza.
W trybie sterowania telewizorem aktywne są następujące klawisze:
- Standby,
- Klawisze numeryczne 0-9 oraz klawisz (-/- -),
- P+ i P-,
- V+ i V-,
- AV,
- Wyciszenie. Instalacja lub wymiana baterii
Aby włożyć nowe baterie do pilota, należy:
1. Otworzyć pokrywę baterii z tyłu pilota. Wyjąć zużyte baterie. Włożyć nowe baterie typu AAA (1. 5 V), zwracając uwagę na biegunowość (+/-). ocno zamknąć pokrywę baterii.
M
Nie należy stosować baterii różnych typów. Jeśli pilot zdalnego sterowania nie jest
używany przez długi okres czasu, powinien być przechowywany bez baterii. INSTALACJA TERMINALA
Wszystkie czynności związane z instalacją terminala (punkty 4. 1., 4. 2., 4. )
należy wykonać bez podłączania terminala do sieci. Włączenie zasilania w trakcie
instalacji grozi uszkodzeniem terminala.
Terminal Philips HD współpracuje z satelitarnym zestawem odbiorczym złożonym
z anteny o średnicy co najmniej 70 cm i konwertera typu full-band.
Sygnał CYFRY+ emitowany jest wyłącznie z satelity HOT BIRD 13°E. PODŁĄCZENIE TERMINALA DO TELEWIZORA HD
Aby w pełni korzystać z zalet systemu HDTV, do terminala należy podłączyć telewizor
kompatybilny z HDTV (HD Ready lub Full HD). Przed włączeniem terminala do sieci
należy wykonać następujące czynności:
- podłączyć terminal do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI,
- podłączyć antenę satelitarną do wejścia opisanego WEJŚCIE ANTENOWE,
- zaleca się także podłączenie terminala do zestawu kina domowego z dekoderem

17

Dolby Digital poprzez złącze SPDIF (patrz pkt 4. DODATKOWE POŁĄCZENIA).
Następnie należy podłączyć terminal do sieci i wykonać czynności opisane w pkt 5.
Wyjście HDMI ustawione jest na tryb pracy HDMI/HDCP - przenosi cyfrowo zarówno
obraz, jak i dźwięk oraz zapewnia ochronę sygnału przed nieuprawnionym
kopiowaniem.
Telewizory HD z wejściem HDMI, które nie obsługują standardu HDCP mogą być
podłączone do terminala Philips HD jedynie przez złącze SCART (zobacz rozdział 4. 2
PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORA STANDARDOWEJ
ROZDZIELCZOŚCI).
Ponieważ wyjście SCART przenosi obraz w standardowej rozdzielczości, takie
połączenie nie będzie umożliwiało korzystania z jakości HDTV, a niektóre ekrany
menu i aplikacji mogą być nieczytelne.
UWAGA! Jeśli po podłączeniu na telewizorze nie pojawi się obraz lub wystąpią
problemy z dźwiękiem, należy zmienić tryb pracy złącza HDMI na DVI, wykonując
następujące czynności:
- odłączyć kabel HDMI od terminala,
- podłączyć telewizor przez złącze SCART (patrz pkt 4. ),
- włączyć terminal,
- rzejść do MENU, wybrać opcję 4 USTAWIENIA TERMINALA, a następnie
p
opcję 2 PARAMETRY TV I MAGNETOWIDU,
- w opcji TRYB PRACY należy wybrać tryb DVI,
- wyjść z menu oraz wyłączyć terminal,
- ołączyć wyjścia dźwięku LEWY/PRAWY z wejściami dźwięku w telewizorze
za pośrednictwem kabla typu CINCH,
- ponownie podłączyć terminal do telewizora za pomocą kabla HDMI.

TELEWIZOR

MAGNETOWID

18

4. PODŁĄCZENIE TERMINALA CYFROWEGO DO TELEWIZORA
STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI
Przed włączeniem terminala do sieci należy wykonać poniższe czynności:
- podłączyć telewizor do złącza opisanego TELEWIZOR kablem SCART.
Terminal można także podłączyć do domowego zestawu hi-fi (patrz 4.
DODATKOWE POŁĄCZENIA). DODATKOWE POŁĄCZENIA
Terminal Philips HD może być źródłem dźwięku doskonałej jakości dla domowego
zestawu hi-fi. Połączenia terminala i wzmacniacza hi-fi można dokonać na 2 sposoby:
- ołączenie analogowe:
Połączyć wyjścia AUDIO LEWY i PRAWY terminala Philips HD z wejściem AUX
wzmacniacza hi-fi za pomocą kabla zakończonego wtykami typu CINCH.
- ołączenie cyfrowe:
Połączyć wyjście SPDIF terminala Philips HD z cyfrowym wejściem zestawu hi-fi za
pomocą kabla zakończonego wtykami typu CINCH. Połączenie to umożliwia odbiór
dźwięku w systemie Dolby Digital.

19

PHILIPS HD

ZESTAW AUDIO

Połączenie
cyfrowe

analogowe

Terminal jest wyposażony w następujące gniazda przeznaczone do wykorzystania
w przyszłości:
- port sieci komputerowej ETHERNET,
- port USB 2. 0,
- modem telefoniczny.
Nie należy podłączać żadnych urządzeń do wyżej wymienionych gniazd, dopóki
CYFRA+ nie poinformuje o takiej możliwości.

5. Programowanie terminala
Aby zaprogramować terminal cyfrowy, należy wykonać poniższe czynności:
- łożyć kartę abonencką do przeznaczonej dla niej kieszeni (napisem do góry),
w
- cisnąć przycisk nadajnika zdalnego sterowania (pilot),
- cisnąć przycisk MENU nadajnika zdalnego sterowania - na ekranie powinna
pojawić się plansza głównego menu, przedstawiona na rysunku.

Menu główne

20

Instalacja terminala Philips HD jest wykonywana w trzech etapach:
- ustawianie anteny,
- wyszukiwanie programów (satelitarnych i naziemnych),
- ustawianie parametrów telewizora, magnetowidu itp.
Każdą z tych czynności można wykonać, korzystając z opcji dostępnych w menu
głównym tunera. Ustawianie anteny
Precyzyjne ustawienie anteny satelitarnej jest warunkiem poprawnej pracy terminala.
Korekta ustawienia anteny może być wykonana samodzielnie, ale zalecamy
skorzystanie z usług specjalistycznego serwisu, gdyż ta czynność wymaga pewnej
wprawy, a niekiedy także specjalistycznych przyrządów.
Ustawianie anteny ułatwia wskaźnik poziomu sygnału, który można włączyć
w opcji 7 menu głównego: PARAMETRY TECHNICZNE ->= USTAWIANIE ANTENY.

Parametry techniczne

Ustawianie anteny

Po wciśnięciu klawisza B pojawiają się parametry dotyczące konwertera, które można
skorygować, wpisując nowe wartości pasma górnego i pasma dolnego oscylatora
konwertera. Klawisz D umożliwia powrót do standardowych ustawień konwertera.
W przypadku, gdy Abonent posiada nietypowy konwerter, powinien znać jego
parametry techniczne. Wartości częstotliwości oscylatora należy wtedy wpisać w pola
PASMO DOLNE i PASMO GÓRNE, w przeciwnym wypadku zaprogramowanie
terminala nie będzie możliwe.

21

Po kilkakrotnym naciśnięciu klawisza? możemy przejść do planszy, która pozwala
na ustawienie częstotliwości transpondera przeznaczonego do sprawdzenia pozio
mu sygnału. Ustawienie częstotliwości transpondera i pozostałych parametrów innych
niż standardowe (czyli: satelita - HotBird; częstotliwość - 10892; polaryzacja
- pozioma; symbol rate - 27, 5; FEC - 3/4; sygnał 22 kHz - nie; PID - 128;
TID1 - 199; TID2 - 198) także pozwoli na sprawdzenie poziomu i jakości sygnału,
ale uniemożliwi przeprogramowanie terminala. Pojawi się wówczas informacja,
że nie znaleziono żadnego programu i należy sprawdzić parametry odbioru
i ustawienia anteny.

Parametry odbioru

5. Wyszukiwanie programÓw SATELITARNYCH
Wyszukiwanie programów należy rozpocząć od wybrania opcji 5 na planszy
MENU GŁÓWNE, a następnie opcji 2 na planszy WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW
SATELITARNYCH.

WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW SATELITARNYCH

2

3

WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAZIEMNYCH

Wyszukiwanie programów

22

Wyszukiwanie programów satelitarnych

Pojawi się wówczas ostrzeżenie o zmianie listy programów, a po potwierdzeniu
przyciskiem OK terminal rozpocznie wyszukiwanie programów.
Postęp procesu strojenia jest na bieżąco wyświetlany na specjalnej skali.
Wyszukiwanie programów może trwać ok. 1 min., po czym terminal automatycznie
zapamięta znalezione programy, informując, że lista programów została zmieniona,
a następne modyfikacje zostaną wykonane automatycznie.
Po wyszukaniu programów należy ustawić terminal na odbiór TVP1 lub np. & gt;
i pozostawić na wybranym programie do momentu odebrania przez kartę uprawnień
odbioru. Po otrzymaniu uprawnień na ekranie wyświetlony zostanie wybrany program.
Przy przełączeniu terminala na kanał, do którego karta nie posiada uprawnień
odbioru, na ekranie nie pojawi się obraz.
Przy przełączeniu terminala na kanał, do którego karta nie posiada uprawnień odbioru,
na ekranie nie pojawi się obraz - pojawi się pasek z napisem BRAK UPRAWNIEŃ
DO ODBIORU TEGO PROGRAMU.
Jeżeli okaże się, że część programów jest zniekształcona (obraz,, rozsypuje się"
na kwadraty - efekt mozaiki - lub pojawi się komunikat,, BRAK SYGNAŁU, SPRAWDŹ
ANTENĘ "), należy sprawdzić poprawność ustawienia anteny (patrz 5. ), a następnie
przeprogramować terminal (MENU, 5, 2, OK). WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAZIEMNYCH
Aby wyszukać programy cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) należy:
- pewnić się, że antena telewizji naziemnej jest podłączona do wejścia
u
oznaczonego WEJŚCIE ANT.
- ybrać opcję 5 na planszy MENU GŁÓWNE, a następnie opcję 3
WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAZIEMNYCH
Pojawi się wówczas ostrzeżenie o zmianie listy programów, a po potwierdzeniu
przyciskiem OK terminal rozpocznie wyszukiwanie programów. Postęp procesu
strojenia jest na bieżąco wyświetlany na specjalnej skali. Wyszukiwanie programów
może trwać kilka minut, po czym terminal automatycznie zapamięta znalezione
programy, informując, że lista programów została zmieniona, a następne modyfikacje
zostaną wykonane automatycznie. odczas wyszukiwania programów naziemnych do terminala musi być podłączona
P
również antena satelitarna. Brak sygnału satelitarnego uniemożliwi znalezienie
programów naziemnych. ygnał cyfrowej telewizji naziemnej jest dostępny tylko w niektórych regionach Polski.
S
W razie wątpliwości należy się skontaktować z Centrum Telefonicznym Abonentów.

23

5. Ustawianie parametrÓw telewizora I magnetowidu
Ostatnim etapem instalacji terminala jest wykonanie dodatkowych ustawień, które
pozwolą na dopasowanie parametrów sygnałów wyjściowych terminala do wymagań
telewizora i magnetowidu.
Do ustawiania tych parametrów służy opcja 2 PARAMETRY TV I MAGNETOWIDU,
wywoływana z menu USTAWIENIA TERMINALA.

HD 1080i

NORMALNY

6
TYP

7

Parametry TV i magnetowidu

6. Dodatkowe ustawienia terminala
Poza wykonaniem połączeń i wyszukiwaniem programów podczas instalacji terminala
można dodatkowo wybrać preferowany język komentarza i napisów, a także ustawić
wstępnie poziom dźwięku. Najważniejsze jest jednak ustawienie właściwej daty,
co pozwoli na prawidłowe programowanie nagrań, a także na korzystanie
z dodatkowych serwisów.
Powyższe ustawienia można wykonać, wybierając z menu głównego opcję 4
- USTAWIENIA TERMINALA, i następnie przechodząc do punktu 1 - USTAWIENIA
TERMINALA.
Funkcja ALARM określa, w jaki sposób użytkownik zostanie poinformowany
o zbliżającym się nagraniu.

Ustawienia terminala

24

7. SPECYFIKACJA DEKODERA
Tuner satelitarny:
- Zakres częstotliwości wejściowej:
950 do 2150 MHz
- Poziom sygnału wejściowego:
-60 do -25 dBm
- Impedancja wejściowa: 75?
- Zasilanie konwertera:
13/18 V, 350 mA max
- Sterowanie wysokim pasmem: 22 kHz
- Diseqc 1. 0
- Modulacja: QPSK (DVB-S), 8PSK (DVB-S2)
Tuner telewizji naziemnej:
- Częstotliwość wejściowa:
UHF 470-862 MHz (szer. kanału 8 MHz)
VHF 174-222 MHz (szer. kanału 7 MHz)
-78 do -35 dBm
- Zakres przenoszonych częstotliwości:
47 do 862 MHz
- Modulacja:
COFDM opcja 2 k i 8 k
Szer. pasma: 7 lub 8 MHz
Rodzaj modulacji: QPSK, 16-QAM, 64-QA
- Sieć: MFN/SFN
- Sprawność kodu splotowego: 1/2 do 7/8
Wideo:
- MPEG2 MP@ML (SD)
- MPEG2 MP@HL (HD)
- MPEG4 AVC MP@L3 (H264 SD)
- MPEG4 AVC MP@L4 (H264 HD)
- MPEG4 AVC HP@L4 (H264 HD)
- Format obrazu: 4:3 i 16:9
- Rozdzielczość: do 1080i (1920x1080)
- Grafika 2D
Audio:
- Zgodny z ISO/IEC 13818-3
- MPEG-1, warstwa I i II
- Tryb pracy: Mono, Stereo, Joint stereo
- Dolby Digital i Dolby Digital+
System:
- Procesor STi7100
- amięć DDR-SDRAM: CPU: 64 MB
Video: 32 MB, Flash: 16 MB

Porty transmisji danych:
- 2 x USB 2. 0
- Modem V22bis
- Ethernet 10/100 BaseT
Ściana Przednia:
- Klawisze: P+, P-, Restart
- Wyświetlacz: czterocyfrowy, wskaźnik
LED siedmiosegmentowy
- Odbiornik sygnałów pilota: czujnik
podczerwieni
- Czytnik kart: zgodny z ISO 7816 1-3
- Złącze USB: typ A
Ściana tylna:
- Wejście anteny satelitarnej: typ F żeński
- Wejście anteny naziemnej:
typ IEC 169-2
żeński
- Wyjście anteny naziemnej:
typ IEC 169-2 męski
- Gniazda Scart: Telewizor, Magnetowid
- Wyjście HDMI
- Wyjście komponentowe: 3 x RCA (Y, Pb, Pr)
- Wyjście SPDIF: typ RCA (elektryczne)
- Wyjścia dźwięku analogowego:
2 x RCA(lewy, prawy)
- Gniazdo Ethernet: typ RJ45
- Gniazdo USB: typ A
- Gniazdo telefoniczne: typ RJ9
- Gniazdo zasilające
Akcesoria:
- Pilot zdalnego sterowania: 1 szt.
- Baterie: 2 szt.
- Kabel zasilający: 1 szt.
- Instrukcja obsługi: 1 szt.
Pozostałe parametry:
- Temperatura pracy: +10 do +40oC
- Temperatura przechowywania:
-25 do +70oC
- Napięcie zasilania:
198 do 276 V, 48-52 Hz
- Masa (bez opakowania i akcesoriów):
1, 9 kg
- Wymiary: 360 x 220 x 55 mm

Specyfikacja techniczna terminala może ulec zmianie bez wiedzy użytkownika.

25

OBSŁUGA
1. WYBÓR FORMATU OBRAZU
Przycisk HD na pilocie pozwala na zmianę formatu obrazu (zoom). Opcja dostępna
przy podłączeniu dekodera do telewizora za pomocą wyjścia HDMI oraz gdy
oglądany program jest nadawany w formacie 4:3.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku HD powoduje zmianę formatu obrazu na jeden
z niżej wymienionych:
NORMALNY - obraz nie jest powiększony, po bokach obrazu czarne pasy,
ZOOM 16/9 - obraz jest powiększony na cały ekran z zachowaniem proporcji,
górna i dolna część obrazu jest obcięta,
ZOOM 14/9 - obraz jest powiększony, ale nie wypełnia całego ekranu (po bokach
obrazu czarne pasy, mniejsze niż w trybie 4/3),
SZEROKI - obraz w formacie 4/3 zostaje rozciągnięty do formatu 16/9, proporcje
obrazu nie są zachowane.
Po każdej zmianie oglądanego programu format obrazu odpowiada wartości
domyślnej ustawionej w MENU w opcji FORMAT EKRANU TV (patrz pkt 5. ).
W trakcie oglądania audycji w wysokiej rozdzielczości przycisk HD umożliwia wybór
formatu obrazu na wyjściu HDMI pomiędzy 720p a 1080i.

2. Funkcja,, PILOT"
Aby uruchomić funkcję PILOT, naciśnij przycisk PILOT.
Dzięki niej podczas oglądania jednego z kanałów pakietu CYFRY+
możesz uzyskać następujące informacje:
- jaki program właśnie oglądasz,
- co wkrótce będzie nadawane na oglądanym kanale,
- co aktualnie emitowane jest na innych kanałach pakietu CYFRY+,
- jaki program będzie wkrótce emitowany na innych kanałach CYFRY+.

26

Możesz przeglądać, co aktualnie emitowane jest na innych kanałach pakietu CYFRY+
za pomocą przycisków ¤,? lub bezpośrednio wpisując numer programu. Na dolnym
pasku ekranu wyświetlony jest bieżący czas oraz informacja o numerze i nazwie
oglądanego kanału.
Na pasku wyświetlane są następujące informacje:
- nazwa i numer kanału,
- tytuł i rodzaj programu,
- godziny rozpoczęcia i zakończenia emisji,
- nformacje techniczne: dźwięk stereo/format obrazu/wersja oryginalna/dubbing
i
/ostatni seans.
Jeśli na pasku pojawi się symbol,, +", oznacza to, że istnieje możliwość uzyskania
krótkiego opisu programu. Można go wyświetlić, naciskając przycisk +.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaki program będzie wkrótce wyświetlany na wybranym
kanale, wciśnij?? lub?.
Jeśli chcesz przejść bezpośrednio do kanału opisanego na górnym pasku, wciśnij OK.
Aby wyłączyć funkcję PILOT, naciśnij ponownie przycisk PILOT lub?.

o

Jeśli wcześniej został wciśnięty przycisk TWOJE (zob. funkcja,, WYBIERZ SWOJE
PROGRAMY"), funkcja PILOT wyświetla jedynie opis wybranych kanałów.
Jeżeli wybrany przez Ciebie kanał został wcześniej zablokowany (zob. funkcja
,, ZABLOKUJ PROGRAMY"), przejście do tego kanału będzie wymagało podania
kodu dostępu. Funkcja,, PROGRAM"
Korzystając z tej funkcji możesz sprawdzić, jakie audycje będą emitowane na kanałach
CYFRY+ w najbliższych dniach. Używając przycisku PROG, włączysz elektroniczny
przewodnik po programach.
Wybierz opcję PROGRAM NA 7 DNI, aby wyświetlić program telewizyjny w formie
tabeli. Aby znaleźć interesujące cię audycje wybierz opcję WYSZUKIWANIE.
Następnie określ GATUNEK, KANAŁ, DZIEŃ, PORĘ DNIA i zatwierdź naciskając OK
na pozycji WYSZUKAJ. Zostanie wyświetlona lista audycji spełniających twoje kryteria.
Naciskając przycisk OK, możesz zaprogramować nagranie zaznaczonego programu.
Wciskając przycisk PROG lub? powrócisz do oglądania programu.

27

4. LISTA kanaŁÓw
Podczas oglądania jednego z programów CYFRY+ wciśnij przycisk E, aby przejrzeć
listę programów zapisanych w pamięci terminala. Lista ta jest również dostępna
w MENU ekranowym terminala (MENU, 5, 1). Kanały wybrane w opcji,, WYBIERZ
SWOJE PROGRAMY" i zablokowane (,, ZABLOKUJ PROGRAMY") oznaczone
są na liście odpowiednimi symbolami (por. ZNACZENIE SYMBOLI).
Listę można przeglądać przy użyciu przycisków ¤,?,??,?. Wciśnięcie OK
spowoduje bezpośrednie przejście do kanału, którego nazwa została podświetlona.
Aby wyłączyć listę, ponownie naciśnij przycisk E lub?.

28

5. Funkcja,, ZABLOKUJ PROGRAMY"
Korzystając z tej funkcji, możesz ograniczyć dostęp do niektórych kanałów.
Wciśnij MENU, 3, 1, a następnie wpisz swój czterocyfrowy kod dostępu (różny
od 0000 -usunięcie blokady) i zanotuj go lub zapamiętaj. Po zatwierdzeniu kodu
wciśnij 2. Zostanie wówczas wyświetlona lista wszystkich kanałów. Wybierając
kanał, przez naciśnięcie przycisku OK zaznaczysz kanały, które chcesz zablokować
/odblokować. Wciskając przycisk B, możesz włączyć/wyłączyć blokady, co zostanie
zasygnalizowane symbolem zamkniętej/otwartej kłódki obok nazwy i numeru kanału.
Aby po wyjściu z menu obejrzeć program opatrzony blokadą, musisz wprowadzić swój
kod dostępu.

Jeśli zapomniałeś kod dostępu, możesz go samodzielnie wyzerować korzystając
z opcji Usuń kod dostępu w menu Sprzęt po zalogowaniu się do swojego
konta w Internetowym Centrum Abonenta - www. ica. cyfraplus. pl lub kontaktując się
z Centrum Telefonicznym Abonentów (zobacz punkt 13. W RAZIE KŁOPOTÓW).

6. Funkcja,, WYBIERZ SWOJE PROGRAMY"
Po wciśnięciu MENU, 2 na ekranie pojawi się lista kanałów odbieranych przez terminal.
Za pomocą przycisków ¤,? i OK możesz teraz zaznaczyć te programy, które
znajdą się w specjalnej, wybranej przez Ciebie grupie. Na tej liście (obok wybranych
programów), a także na listach dostępnych w innych funkcjach terminala (np. PILOT
i PROGRAM), pojawią się wówczas symbole
.
Wciskając przycisk MENU lub

o?, powrócisz do oglądania programu TV.

29

Aby przeglądać wybrane przez Ciebie programy, wciśnij przycisk
. Symbol na
ekranie zmieni wówczas kolor na biały. Od tej chwili wciskając ¤,?, będziesz mógł
przeglądać wyłącznie programy zaznaczone wcześniej na liście. Powtórne wciśnięcie
pozwoli na przeglądanie wszystkich programów odbieranych przez
klawisza
na ekranie zmieni wówczas kolor na czerwony).
terminal (symbol

7. WybÓr wersji językowej dŹwiĘku i napisÓw
Po wciśnięciu klawisza + (podczas oglądania programu) na dole ekranu pojawi
się pasek z informacją o nazwie programu i wersji językowej, w jakiej jest on
nadawany. Wciskając??,?, możesz teraz wybrać inną wersję językową,
o ile jest ona dostępna.

30

8. Programy AUDIO
Za pośrednictwem terminala możesz również słuchać programów radiowych.
Zalecane jest wówczas podłączenie terminala do sprzętu hi-fi (patrz,, Instalacja
terminala" -,, dodatkowe poŁĄczenia"). Po wybraniu kanału, na którym
są emitowane programy radiowe, wciśnij klawisz +, aby wyświetlić listę dostępnych
programów. Przy użyciu przycisków ¤,? możesz wybrać interesujący cię program.

31

9. Funkcja,, ZAPROGRAMUJ NAGRANIA"
W celu zaprogramowania nagrań wciśnij MENU, 1. Wciśnij 1, aby rozpocząć
programowanie pierwszej pozycji (maksymalnie możesz zaprogramować 8 nagrań).
Wprowadź parametry programowanego nagrania: datę, numer kanału, godziny
rozpoczęcia i zakończenia nagrania, powtarzanie nagrań. Programując nagrania,
możesz skorzystać z listy programów, która pojawi się po wciśnięciu klawisza E.
Zbliżające się nagranie jest sygnalizowane informacją na ekranie oraz opcjonalnie
sygnałem dźwiękowym (zobacz,, INSTALACJA TERMINALA" -,, dodatkowe
ustawienia").

1
ZAPROGRAMUJ
NAGRANIA
1

PROGRAM

NIE ZAPOMNIJ
ZAPROGRAMOWA? MAGNETOWIDU
DATA
PROGRAM
POCZ? TEK
KONIEC
POWTARZANIE

02. 10
LUB

E

18:37
19:33
TYLKO RAZ

OK ZATWIERD?
E LISTA PROGRAMÓW
A WRÓ? DO POPRZEDNIEGO EKRANU

Nie zapomnij o zaprogramowaniu magnetowidu!!!
Jeśli przed rozpoczęciem nagrania terminal znajduje się w stanie,, uśpienia" (standby),
włączy się automatycznie na wybrany kanał pięć minut przed terminem rozpoczęcia
nagrania.
Jeśli przed zbliżającym się nagraniem oglądany jest inny program, na minutę przed
terminem nagrania na ekranie wyświetli się pasek informacyjny. Jeśli nagranie nie
zostanie anulowane (klawisz A), dekoder przełączy się automatycznie na zaprogramowany kanał.
Podczas oglądania programu cyfrowego nie ma możliwości nagrywania innego
programu cyfrowego.

32

10. DOŁĄCZANIE PROGRAMÓW
W przypadku dołączania nowych programów przez CYFRĘ+ lub zmiany ich
numeracji, przy kolejnym włączeniu terminala pojawi się plansza z zapytaniem,
czy teraz przeprogramować terminal. Po naciśnięciu OK nastąpi przeprogramowanie,
a po naciśnięciu klawisza A - przejście do oglądania programu. Rezygnacja
z przeprogramowania oznacza, że przy każdym następnym włączeniu dekodera
będzie on pytał o przeprogramowanie.

11. SKRZYNKA POCZTOWA I UPRAWNIENIA ODBIORU
Aby sprawdzić, czy w Twojej skrzynce pocztowej są nowe wiadomości, wciśnij MENU,
6, 2. Otrzymanie nowej wiadomości jest sygnalizowane pojawieniem się napisu
,, INFO" na wyświetlaczu terminala oraz opcjonalnie sygnałem dźwiękowym
(zobacz,, INSTALACJA terminala" -,, DODATKOWE ustawienia").
Wciskając MENU, 6, 1, możesz sprawdzić, czy Twoja karta abonencka zawiera
aktualne uprawnienia odbioru. Jeśli nie, pozostaw terminal włączony na program TVP 1.

6

UPRAWNIENIA ODBIORU
I POCZTA

UPRAWNIENIA ODBIORU

SKRZYNKA POCZTOWA

A WRÓ? DO MENU G¸ÓWNEGO

33

12. Znaczenie symboli graficznych
Na ekranie telewizora:
- rzeglądanie wyłącznie kanałów wybranych w opcji,, WYBIERZ SWOJE
PROGRAMY" (MENU, 2),
- przeglądanie wszystkich kanałów
- w przewodniku po programach oznacza program przeznaczony do nagrania,
- ymbol kłódki zamkniętej/otwartej towarzyszy nazwie programu zablokowanego
s
kodem dostępu,
Na wyświetlaczu terminala:
P 16 - numer wybranego kanału,
INFO - wiadomość w skrzynce pocztowej,
NAGR - informacja o trwającym nagraniu,
12:59 - czas, jeśli terminal pozostaje w trybie STANDBY.

13. TRYB CZUWANIA
W trosce o środowisko naturalne zaleca się korzystanie z trybu standby zawsze,
gdy terminal nie jest używany. Aby przejść do trybu standby, należy nacisnąć przycisk
standby na pilocie zdalnego sterowania.

14. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
Terminal automatycznie sprawdza dostępność nowej wersji oprogramowania podczas
każdego wyłączania do trybu standby. W przypadku znalezienia aktualizacji
oprogramowania terminal wyświetla komunikat przy kolejnym włączeniu. Można też
ręcznie wymusić aktualizację wybierając opcję 8 w menu głównym terminala.
UWAGA! Niektóre aktualizacje przywracają ustawienia domyślne oraz usuwają listę
kanałów. Po włączeniu terminala jest wyświetlana plansza menu głównego, na której
niektóre opcje są nieaktywne. W takim przypadku należy wykonać czynności opisane
w rozdziale 5. PROGRAMOWANIE TERMINALA.
UWAGA! Aktualizacje oprogramowania są nadawane w wybrane dni tygodnia.
Aktualny grafik dostępności oprogramowania można sprawdzić na stronie internetowej
http://www. pl w zakładce Technologie >> Sprzęt >> Oprogramowanie
dekoderów.

34

15. W RAZIE KŁOPOTÓW:
JEŚLI TO
 o dłuższej przerwie w użytkowaniu 
sprawdź, czy masz aktualne uprawnienia
b
 rak obrazu (czarny ekran),
odbioru. Jeżeli nie, wybierz TVP1
obraz nieruchomy (,, zamrożony"),
(ewentualnie & gt;) i zostaw
ale menu oraz komunikaty na ekranie
terminal włączony przez 30 minut;
telewizora działają prawidłowo 
jeżeli natomiast masz aktualne uprawnienia,
przestrój dekoder, wciskając MENU, 5, 2, OK
pojawia się czerwona kropka 
oznacza to wysoki poziom błędów - dekoder
nie jest w stanie odtworzyć sygnału, skoryguj
ustawienie anteny
występują zniekształcenia obrazu,
,, rozsypywanie" obrazu
na kwadraty (efekt mozaiki)
lub pojawia się czerwony kwadracik
na czarnym obrazie (np. podczas
złych warunków atmosferycznych)

wykonaj kolejno następujące czynności:
1. włącz inny program, a następnie powróć
do tego, z którym były problemy
2. yłącz terminal przyciskiem
na pilocie
(stan,, uśpienia" - standby), a potem
włącz go ponownie
3. yjmij wtyczkę przewodu zasilającego, a potem
włóż ją ponownie
4. prawdź poziom sygnału satelitarnego (zobacz
USTAWIANIE ANTENY, MENU, 7, 1), jeśli
pasek sygnału jest pomarańczowy lub czerwony,
skontroluj, czy antena nie została poruszona,
stan kabla i wtyków,, F", czy konwerter
nie został przekręcony (powinien być w położeniu
zbliżonym do pionowego)

brakuje dźwięku i obrazu, nie działają
też komunikaty na ekranie telewizora

sprawdź połączenia pomiędzy terminalem
Philips HD a telewizorem i magnetowidem

twoje ustawienia nie zostały
uwzględnione (brak sygnału RGB,
STEREO itp. )

wpisz je powtórnie, a następnie wyłącz
terminal przyciskiem
na pilocie (stan
,, uśpienia" - standby) i włącz go ponownie

brakuje informacji w elektronicznym
przewodniku po programach (funkcja
PROGRAM) lub są one niewłaściwe

sprawdź, czy prawidłowo ustawiłeś datę
w terminalu Philips HD (zobacz pkt 5.

Ustawianie parametrÓw telewizora
i magnetowidu)

Jeśli nie możesz usunąć problemów z odbiorem,
Centrum Telefoniczne Abonentów czynne codziennie w godzinach 7-22,
zadzwoń: 
tel. 801 066 066 (opłata jak za połączenie lokalne) oraz 22 310 45 45
(jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego opłata wg stawek operatorów)
& gt; Cyfrowy Sp. 02-100 Warszawa, skr. poczt. 8
pisz:
lub wypełnij formularz umieszczony w witrynie internetowej
zobacz: http://www. pl

Nie zapomnij podaĆ swojego numeru abonenta

35

Klima-Therm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A

tel. +48 22 517 36 00, fax +48 22 879 99 07

NIP: 9562163781

KRS: 0000707159

REGON: 340118385

Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Fujitsu Lifebook B6110d

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Fujitsu Lifebook B6110d

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Fujitsu Lifebook B6110d