Biuletyn Obsługi Technicznej Black And Decker Dr300

Biuletyn Obsługi Technicznej Black And Decker DR300 (DR300) jest instrukcją naprawy i konserwacji urządzeń Black And Decker. Zawiera ona informacje dotyczące budowy, użytkowania i konserwacji narzędzi, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy. Biuletyn Obsługi Technicznej Black And Decker DR300 zawiera szczegółowy opis konstrukcji maszyny, części i funkcji, a także instrukcje dotyczące konserwacji i przeglądu. Instrukcja ta może być przydatna dla mechaników i użytkowników maszyny oraz dla osób, które chcą przeprowadzać samodzielne naprawy. Biuletyn Obsługi Technicznej Black And Decker DR300 może pomóc użytkownikom w zapewnieniu bezpieczeństwa i zoptymalizować wydajność urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Obsługi Technicznej Black And Decker Dr300

Aktualizacja z dnia 03. 10. 2022 r. - zbiorcze zestawienie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja z dnia 29. 09. - Kolejne pytania Wykonawców do zapytania ofertowego i odpowiedzi Zamawiającego.

Aktualizacja z dnia 26. - Pytania Wykonawców do Zapytania ofertowego i odpowiedzi Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup specjalistycznego oprogramowania: dostęp zdalny do systemów operacyjnych dla obsługi technicznej Urzędu Miasta Mława w ramach projektu Cyfrowa Gmina realizowanego w oparciu o umowę o powierzenie grantu o numerze 4639/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5. 1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC. 05. 01. 00-00-0001/21-00.

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Mława

ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

tel. (23) 654 64 38/42 wew. 500/501

e-mail: infomlawa [dot] pl

Rozdział II. TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA

1. Tryb zamówienia

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) – wyłączenie stosowania ustawy zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 w. w. ustawy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 2. Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48514000-4 Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu

72260000- 5 Usługi w zakresie oprogramowania

 Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego oprogramowania: dostęp zdalny do systemów operacyjnych dla obsługi technicznej dla Urzędu Miasta Mława w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 4639/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5. 1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.

2. Przedmiot zapytania znajduje się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego i dotyczy zakupu oraz dostawy oprogramowania dla Urzędu Miasta Mława wraz z niezbędnymi do tego licencjami dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi w okresie do 30. 2023 r.

3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zawiera Wzór umowy – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

4. Miejsce usługi: Urząd Miasta Mława,  ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

Rozdział IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko1 ofertę

Rozdział V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się: na 14 dni od daty podpisania umowy

2. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę oprogramowania dla obsługi technicznej porównywalną z przedmiotem zapytania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

3. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności – dostawca oprogramowania musi być wpisany na listę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ( KRS lub CEIDG) i nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji.

Rozdział VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY ORAZ SPOSÓB OCENY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPEŁNIANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który:

Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 2

3. Dodatkowo Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
(Dz. z 13 kwietnia 2022 r. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się wykonawcę oraz uczestnika konkursu  wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. z 2022 r. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ppkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Rozdział VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2;

b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.

c) wykaz dostaw wykonawcy – załącznik nr 4

d) opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5

e) Wzór umowy (PPU) – załącznik nr 6,

f) Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy).

Rozdział IX. INFORMACJA O SPOSOBIE KONTAKTOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie pytania bądź wątpliwości można przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

3. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:

 Cezary Lewandowski w sprawach technicznych tel. 23 654 64 33 wew. 703

e-mail: cezary [dot] lewandowskimlawa [dot] pl

 Piotr Tomaszewski w sprawach formalno – prawnych tel. 23 654 64 38 wew. 500,

e-mail: piotr [dot] tomaszewskimlawa [dot] pl

 Andrzej Porzeziński w sprawach merytorycznych tel. 23 654 64 42 w. 502 od poniedziałku do wtorku,

e-mail: andrzej [dot] porzezinskimlawa [dot] pl

Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy opracować na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

4. Formularz ofertowy oraz dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Podpis kwalifikowany/elektroniczny/zaufany osoby/osób upoważnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

6. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (KRS lub CEIDG) należy dołączyć do oferty. Jeśli z powyższych dokumentów rejestrowych pełnomocnictwo nie wynika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną W przypadku spółki cywilnej upoważnienie do występowania w imieniu spółki może wynikać z umowy spółki dołączonej do oferty bądź oferta może zostać podpisana przez wszystkich wspólników.

9. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; dokumenty dot. spełniania warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Rozdział XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca winien w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego podać łączną cenę netto /bez VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN, podatek VAT i łączną cenę brutto /z VAT/ przedmiotu zamówienia w PLN za realizację przedmiotu zamówienia w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Dlatego cena musi obejmować wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

Rozdział XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o poniższe kryteria: Cena - 100%,

2. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższa z badanych ofert / cena brutto oferty badanej x 100 pkt. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w postępowaniu: 100 pkt.

4. Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu.

Rozdział XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty można przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: infomlawa [dot] pl lub złożyć przez platformę bazy konkurencyjności. Termin składania ofert upływa: 3 października 2022r. do godz. 9:00

3. Oferty złożone po terminie bądź w inny sposób nie będą rozpatrywane.

Rozdział XIV. ZAWARCIE UMOWY Z WYBRANYM WYKONAWCĄ

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, a następnie prześle informację o terminie i miejscu podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejsza ofertę.

2. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta według wzoru umowy PPU stanowi załącznik nr 6.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiającym wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker HVLP200. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Agregaty malarskie
Model/nazwa:
HVLP200
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Norweski, Finlandia, Grecki

Powiązane produkty Black & Decker HVLP200

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Qardius 21 Jul 2014 19:31 5904

 • #2Level 21  

 • #3

 • #4

 • #5

 • #6

 • #7

 • #8

 • #9

 • #10

 • #11

 • #12

 • #13

 • #14

 • #15

 • #16

 • #17

 • #18

 • #19

 • #20

 • #21

 • #22

 • #23

 • #24

 • #25

 • #26

 • #27

 • #28

 • #29

 • #30

Biuletyn Obsługi Technicznej Black And Decker Dr300

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Obsługi Technicznej Black And Decker Dr300

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Obsługi Technicznej Black And Decker Dr300